Reklama

Czy w 2046 roku co trzeci mieszkaniec Wiednia będzie muzułmaninem?

Za niecałe 30 lat, wyznawcy islamu mogą stać się najliczniejszą grupą religijną w Wiedniu - o tym możliwym scenariuszu, mówi przeprowadzone niedawno badanie przez Wiedeński Instytut Demograficzny Austriackiej Akademii Nauk.

"Największym czynnikiem mającym wpływ na religijny skład Wiednia" jest migracja. Wyniki badania będą najprawdopodobniej wykorzystane w bieżącej kampanii wyborczej. 

Pod tytułem "Demografia i religia w Austrii", zespół badawczy kierowany przez Anne Goujon opublikował dokument, w którym analizie został poddany nie tylko obecny skład religijny ludności Austrii, ale także możliwe zmiany w przyszłości. Oprócz wzrostu liczby muzułmanów zauważymy tutaj także wyraźny wzrost niewierzących. 

Przeprowadzone badania wspierał i opublikował na swojej stronie internetowej Austriacki Fundusz Integracji (ÖIF). Zasadnicze znaczenie dla przyszłego rozwoju demograficznego Austrii pod względem składu religijnego mają takie czynniki jak współczynnik dzietności, imigracja i sekularyzacja społeczeństwa - wyjaśniają naukowcy. 

Więcej muzułmanów i niewierzących

Od ostatniego spisu powszechnego w 2001 roku, przynależność religijna w Austrii znacząco się zmieniła: przed 15 laty trzy czwarte Austriaków wyznawało wiarę rzymskokatolicką,  od tego czasu ich liczba zmniejszyła się do mniej niż dwóch trzecich (64%). Najsilniejszy wzrost w przeciągu 15 lat odnotowano w pośród osób określających siebie jako niewierzące: w 2001 roku grupa ta stanowiła 12 procent społeczeństwa. Obecnie wynosi 17 procent. 

Odsetek muzułmanów w Austrii od 2001 roku podwoił się z 4 do 8 procent. Odpowiada to aktualnie ogólnej liczbie - 700 tysięcy muzułmanów w kraju. Liczba prawosławnych wzrosła z 2 do 5 procent, a odsetek protestantów utrzymuje się w ostatnich latach na stałym poziomie 5 procent. 

Stolica Federacji, Wiedeń, już w ostatnim spisie ludności miała wysoki odsetek osób niewyznających chrześcijaństwa, jak również bez przynależności religijnej. W ciągu ostatnich 15 latach, wyznania religijne w Wiedniu zmieniły się jeszcze wyraźniej: odsetek ludności wyznania rzymskokatolickiego zmalał z 49 procent w 2001 roku do obecnie 35 procent, podczas gdy odsetek osób bez przynależności religijnej wzrósł z 26 do 30 procent. 

Wiedeń: Więcej muzułmanów z powodu imigracji

Badanie przeprowadzone przez Wiedeński Instytut Demografii wymienia migrację jako największy czynnik wpływający na różnorodność religijną Wiednia: odsetek muzułmanów wzrósł z 8 procent (w 2001 roku) do 14 procent - co w liczbie ogólnej daje około 260 tysięcy osób wyznania muzułmańskiego, które mieszka obecnie w Wiedniu. Jeśli chodzi o wyznawców prawosławia to ich udział w całej populacji miasta zwiększył się z 6 do 10 procent. 

Przyszłe scenariusze w zależności od migracji

Na podstawie obecnie zachodzących zmian w społeczeństwie naukowcy stworzyli cztery możliwe scenariusze dla struktury etniczno-religijnej Austrii w 2046 roku.

1. Scenariusz 1 (mobilność europejska) - Jeśli w przyszłości do Austrii wyemigruje dużo ludzi z obszaru europejskiego, to odsetek osób niewierzących wzrośnie do około 25 procent: w większości krajów europejskich, coraz więcej ludzi występuje z Kościoła, a wielu z nich nie chrzci swoich dzieci. Przy tym scenariuszu około 45 % ludności w Austrii będzie w 2046 roku wyznania rzymskokatolickiego, z kolei 12 procent społeczeństwa stanowić będą wyznawcy islamu.

2. Scenariusz 2 (różnorodność) - W przeciwieństwie do scenariusza 1, scenariusz ten bierze pod uwagę obecne tendencje migracyjne, na które składa się nie tylko imigracja z krajów europejskich, ale także silniejszą imigrację z krajów Bliskiego Wschodu. Podobnie do pierwszego scenariusza, rozpocznie się od spadku liczby katolików do 45 procent oraz wzrostu liczby bezwyznaniowców (25 procent) i muzułmanów (17 procent).

3. Scenariusz 3 (niewielka migracja) - Zakładając, że migracja w Austrii w przyszłości osłabnie, albo się na chwilę zatrzyma, to przyszłe zmiany będzie można przypisać głównie do mobilności ludności na kontynencie i płodności. Ten scenariusz zakłada, że do roku 2046 liczba niewierzących wzrośnie do 28 procent. Z kolei liczba katolików zmniejszy się do  mniej niż 50 procent, podczas gdy muzułmanie będą  stanowić wtedy 12 procent populacji. 

4. Scenariusz 4 (silna migracja) - Ten scenariusz zakłada wysoką imigrację z Bliskiego Wschodu i Afryki, która doprowadzi do znacznego wzrostu liczby muzułmanów w Austrii (21 procent w 2046 roku). Następstwem tego może być to, że  w 2046 roku co trzeci mieszkaniec Wiednia będzie muzułmaninem. A zatem wyznawcy islamu w ciągu 30 lat mogliby zostać najliczniejszą grupą religijną w stolicy Austrii.


Źródło: krone.at

Foto: (Centrum Islamskie w Wiedniu), Autor: By Dnalor 01 (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons