X

Zmiany dot. swobody świadczenia usług oraz przepływu pracowników w UE - komentarz

Komisja Europejska w ciągu najbliższych tygodni opublikuje tzw. pakiet na rzecz mobilności. Jak zapowiada legislator będzie to zbiór rekomendacji a możliwe, że także rozwiązań legislacyjnych, mających ogromny wpływ na szeroko rozumianą mobilność w UE.

Pakiet ten może przynieść także zmiany w odniesieniu do delegowania pracowników, a więc możliwości świadczenia usług w państwach członkowskich przez firmy zagraniczne. Wiele podmiotów zainteresowanych tą tematyką czeka z niecierpliwością, ale i przede wszystkim z niepokojem,  na propozycje Komisji Europejskiej.

W ostatnich tygodniach kilkakrotnie uczestniczyłam w konferencjach i warsztatach poświęconych przyszłości delegowania pracowników. Wydarzenia te obfitowałby w bardzo ciekawe dyskusje, które są dla mnie niezastąpionym źródłem informacji. W związku z tym chciałabym podzielić się z Państwem dwiema refleksjami, które są wynikiem przeprowadzonych rozmów, ale także tego co obserwuję na co dzień pełniąc mandat Posłanki do Parlamentu Europejskiego.

W ostatnim czasie klimat polityczny w Unii Europejskiej oraz w krajach członkowskich uległ znacznemu pogorszeniu. W wyniku kryzysu gospodarczego coraz częściej zamiast o korzyściach płynących ze Wspólnego Rynku słychać o nieuczciwej konkurencji, dumpingu socjalnym, zabieraniu miejsc pracy czy turystyce socjalnej. Zamiast znosić bariery w dostępie do rynków zbytu i rynków pracy państwa członkowskie coraz częściej, wykorzystując luki prawne, utrudniają swobodny przepływ osób, dóbr i usług. Wypracowanie wspólnych rozwiązań jest niezwykle trudne ze względu na różnice w poziomie rozwoju społeczno- gospodarczego 28 państw członkowskich. Dodatkowo prawo pracy, poziom wynagrodzenia, zaangażowanie partnerów społecznych- wszystko to są kwestie zależne od historii, tradycji i kondycji gospodarki. W ostatnim czasie ze strony państw z Europy Zachodniej napływają niepokojące propozycje zmian dyrektywy o delegowaniu pracowników. Kraje takie jak Niemcy czy Francja proponują między innymi wprowadzenie zasady "takiej samej płacy za taką samą pracę" zamiast zasady płacy minimalnej przysługującej pracownikowi delegowanemu (w przypadku Polski jest to często wynagrodzenie zdecydowanie wyższe niż w kraju). Takie działanie może skutecznie wyeliminować polskie firmy z zagranicznych rynków, ze względu na fakt, iż oprócz kosztów pracy polscy przedsiębiorcy chcący świadczyć usługi w krajach UE ponoszą szereg kosztów administracyjnych lub tych związanych z transportem czy zakwaterowaniem pracowników. Co więcej, w krajach UE funkcjonują różne definicje płacy minimalnej i nie zawsze diety otrzymywane np. przez kierowców są zaliczane przez różne administracje do wynagrodzenia minimalnego.

Aby chronić instytucję delegowania pracowników polska administracja publiczna, przedsiębiorcy oraz politycy muszą bardzo rzetelnie przygotować się do czekającej nas debaty na poziomie UE. Konieczne będzie opracowanie danych liczbowych na temat realnych kosztów ponoszonych przez polskich przedsiębiorców oraz porównanie ich z kosztami przedsiębiorców zagranicznych, a także informacji na temat średniego poziomu wynagrodzenia otrzymywanego przez pracowników delegowanych. Bardzo pomocne będzie także przeprowadzenie oceny korzyści ekonomicznych dla krajów wysyłających jak i przyjmujących pracowników delegowanych. Wszystkie zainteresowane podmioty zachęcam do przygotowania takich informacji oraz dzielenia się nimi z partnerami a także ze mną poprzez moje biuro w Brukseli lub w Opolu!
 
Kolejna refleksja wiąże się z kluczową kwestią jaką jest przestrzeganiem praw pracowników delegowanych. Wiosną 2014 roku Parlament Europejski, pod długich negocjacjach, przyjął Dyrektywę wdrożeniową dotyczącą delegowania pracowników. Obecnie trwa proces wdrażania zapisów dyrektywy do porządków prawnych państw członkowskich. Jest to proces szczególnie trudny, gdyż Państwa Członkowskie muszą wprowadzić mechanizmy, które z jednej strony zagwarantują przestrzeganie praw pracowniczych a z drugiej nie będą zbyt obciążające dla przedsiębiorców. To bardzo ważne, gdyż delegowanie jest jednym ze źródeł zatrudnienia w Unii Europejskiej a jego nieuzasadnione ograniczenie będzie miało negatywne skutki dla europejskich firm.

Podczas przygotowań do wspomnianych konferencji dotarły do mnie informacje o przypadkach nieprzestrzegania praw pracowników delegowanych, szczególnie jeśli chodzi wymóg zagwarantowania płacy minimalnej oraz pokrycia składek na ubezpieczenia społeczne.  Niestety prawo europejskie nadal nie jest wolne od tzw "dziur prawnych", które pozwalają na obchodzenie prawa i stosowanie praktyk mających na celu nieuczciwą konkurencję. Naszym zadaniem, jako polityków, jest wiec tworzenie przejrzystego i "szczelnego" prawa, tak aby nieuczciwe praktyki były jak najszybciej wykrywane a ich sprawcy karani. Chciałabym także zaapelować do pracowników, aby pamiętali o tym, że Dyrektywa o Delegowaniu Pracowników bardzo jasno określa ich prawa i każdy przypadek ich łamania powinien być zgłaszany do inspekcji pracy lub innych odpowiednich organów.