X

10 mitów odnośnie austriackiego prawa pracy

Kto nie zna swoich praw, musi liczyć się z konsekwencjami. Dlatego w razie wątpliwości warto zawsze zapytać o niezrozumiałe punkty przed podpisaniem umowy o pracę. Oto 10 najbardziej powszechnych a błędnych założeń osób pracujących w Austrii co do prawa pracy.

„Nie mogę zostać zwolniony w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim”
Zakończenie stosunku pracy przez pracodawcę podczas przebywania zatrudnionego na zwolnieniu lekarskim jest możliwe. Właściciel firmy musi dotrzymać jednak wszystkich terminów. Prawo pracownika do dalszego otrzymywania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy pozostaje bez zmian, nawet po zwolnieniu, jednak tylko jeśli prawo to nie zostało jeszcze całkowicie wykorzystane. W sytuacji przebywania na zwolnieniu lekarskim nie należy decydować się na zakończenie stosunku pracy za porozumieniem stron, w ten sposób pracownik może dużo na tym stracić.

„W przypadku choroby przez pierwsze trzy dni nie potrzebuję zwolnienia od lekarza”
Jeśli pracodawca nalega na przedstawienie zwolnienia lekarskiego już od pierwszego dnia choroby, należy je przedłożyć.

„O moim urlopie decyduje jedynie szef”
Nie. O terminie i długości urlopu decydują wspólnie pracodawca oraz pracownik.

„Nadgodziny są obowiązkowe”
Pracownik może odmówić wykonywania nadgodzin, jeśli ma ważne osobiste powody, jak opieka nad dzieckiem. Jeśli zatrudniony przepracował w ciągu dnia już 10 godzin, względnie w ciągu tygodnia 50 godzin, może odmówić wykonywania nadgodzin bez podania jakiegokolwiek powodu.

„Niesprawiedliwe klauzule zawarte w umowie o pracę nie obowiązują, nawet jeśli podpisałem już umowę”
Jeśli klauzula nie jest niezgodna z prawem, po podpisaniu umowy obowiązuje pracownika nawet jeśli jest bardzo niesprawiedliwa. Wiele osób podpisuje umowy z ukrytymi kruczkami, ponieważ bardzo chce otrzymać daną posadę, co często ma negatywne skutki. Przed podpisaniem umowy należy ją więc dokładnie przeczytać i poinformować przyszłego pracodawcę o obawach co do niektórych zapisów.

„Przy zakończeniu stosunku pracy za porozumieniem stron obowiązują te same zasady jak przy zwolnieniu”
W przypadku zakończenia stosunku pracy za porozumieniem stron nie ma żadnych terminów, których należy dotrzymać. Stosunek pracy kończy się w momencie wcześniej ustalonym przez pracodawcę i pracownika. Po podpisaniu zakończenia stosunku pracy za porozumieniem stron nie można zmienić zdania i cofnąć swojej decyzji.

„O zwolnieniu szef musi mnie poinformować pisemnie”
Jeśli wcześniej nie ustalono w umowie o pracę lub zbiorowym układzie pracy, że informacja o zwolnieniu musi dotrzeć do pracownika pisemnie, pracodawca może zakończyć stosunek pracy zatrudnionego ustnie.

„Nie mogę zostać zwolniony bez wcześniejszego upomnienia”
Jedynie w wyjątkowych sytuacjach pracodawca musi wcześniej upomnieć pracownika.

„Jako niepełnosprawny mam więcej urlopu”
Niekoniecznie. Tylko w niektórych zbiorowych układach pracy i porozumieniach zakładowych zawarto zapis, dzięki któremu osoby niepełnosprawne mają więcej urlopu do wykorzystania.

„Świadectwo pracy otrzymam automatycznie”
Każdy pracownik ma prawo do świadectwa pracy. By je otrzymać, należy jednak poinformować o tym przełożonych. Nie zostanie ono wystawione bowiem automatycznie.