Reklama
X

Niemcy: Kiedy Urząd może zmniejszyć mi zasiłek – poradnik

Arbeitslosengeld II – bardziej znane jako Hartz IV, otrzymuje każda osoba uboga, zdolna do pracy i bez prawa do świadczenia ALG I.

Komu przysługuje ALG II?

Zasiłek mogą otrzymać zarówno Niemcy jak i obcokrajowcy, jeśli tylko uzyskali pozwolenie na pracę w kraju lub jeśli tylko mogą takowe otrzymać i podjąć pracę. Zasadniczo mogą to być osoby ubogie, które ukończyły 15 rok życia i nie uzyskały jeszcze wieku emerytalnego a są zdolne do pracy i mieszkają w kraju. Innymi słowy – osoby które samodzielnie nie mogą zapewnić sobie utrzymania.

Co składa się na ALG II?

Zasiłek nie jest taki sam dla wszystkich. Jego wysokość jest określana na podstawie wieku i stanu cywilnego oraz tzw. stopnia zapotrzebowania, na które sklada się:

- Zapotrzebowanie zasadnicze czyli pieniądze przeznaczone do pokrycia kosztów wyżywienia, ubrań, higieny osobistej a także sprzętów domowych czy energii;

- Zapotrzebowanie dodatkowe czyli procentowy dodatek dla kobiet w ciąży, rodziców samotnie wychowujących dzieci, nieletnich czy osób niepełnosprawnych;

- Zapotrzebowanie dotyczące zakwaterowania i ogrzewania, gdzie pokrywane są wszystkie koszty o ile są one odpowiednie dla danej osoby.

Co jest sankcjonowane?

Odbiorca świadczenia ma również obowiązki z których zobowiązany jest się wywiązywać. Należy do nich wykonywanie odpowiedniej dla siebie pracy, meldowanie się w urzędzie jeśli zostanie się o to poproszonym oraz uczestnictwo w postępowaniu integracyjnym. Dodatkowo wymagane jest niezwłoczne informowanie o niezdolności do pracy poparte odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. Sankcjonowane jest więc nie wywiązywanie się z swoich obowiązków względem sprawującego nad daną osobą pieczę Jobcenter. Urząd w związku z zaniedbaniami z strony pobierającego zasiłek może zredukować jego wysokość bądź wstrzymać wypłatę.

Jak wysokie mogą być kary?

O wysokości kary decyduje rodzaj i waga zaniedbania. W większości przypadków zapotrzebowanie zasadnicze może zostać wstrzymane częściowo lub całkowicie na okres do 3 miesięcy. Mimo tego koszty noclegu i ogrzewania będą cały czas pokrywane a w niektórych przypadkach nawet wypłacane bezpośrednio do wynajmującego.

Kary stosowane przez urzędy:

- Wobec odmowy uczestnictwa względnie jego przerwania a co za tym idzie nieukończenia procesu integracji jak i w przypadku odrzucenia oferty pracy, Jobcenter może zmniejszyć wysokość pierwszego stopnia zapotrzebowania o 30%;

- Kolejne nie wywiązanie się z obowiązków na przestrzeni roku względem Jobcenter skutkuje zmniejszeniem zasiłku o 60%. Jeśli dojdzie do trzeciego złamania zasad świadczenie zostanie wstrzymane;

- W przypadku opuszczenia umówionego w urzędzie spotkania zasiłek zostanie zredukowany o 10%;

- Jeśli chodzi zaś o zaniedbania dotyczące osób pomiędzy 15 a 25 rokiem życia – są one karane natychmiastowym wstrzymaniem zasiłku.

Co mogę zrobić?

Kara z strony Jobcenter musi być poprzedzona pouczeniem dotyczącym konsekwencji związanych z niewywiązywaniem się z swoich obowiązków. Przed sankcjami można się bronić. Odbiorca świadczenia może zaprotestować przeciwko karze nałożonej przez urząd oraz dochodzić swoich racji w sądzie społecznym.

Protest może mieć formę pisemną lub ustną. Można więc osobiście pofatygować się do urzędu i zażądać spisania protokołu dotyczącego sprzeciwu wobec nałożonych sankcji.

Wskazówka: Protest musi zostać złożony do 30 dni po otrzymaniu decyzji urzędu.

Gdy protest zostanie odrzucony kolejnym krokiem jest dochodzenie swoich racji przed sądem społecznym (Soziagericht). Podobnie jak w przypadku protestu, pozew musi zostać złożony do miesiąca od momentu otrzymania decyzji z Jobcenter.