Reklama
X

Kinderzuschlag – wszystko co musisz wiedzieć

Komu przysługuje dodatek na dziecko? Jak długo jest wypłacany? Jak obliczyć granice minimalnego i maksymalnego dochodu? Odpowiadamy.

Informacje ogólne

Osoby pobierające zasiłek rodzinny Kindergeld mają prawo do otrzymywania dodatku na dziecko Kinderzuschlag, jeśli dziecko nie ukończyło 25. roku życia oraz:

  • dziecko (lub dzieci) na które złożono wniosek żyje pod jednym dachenz rodzicami równocześnie nie będąc samemu w związku małżeńskim lub partnerskim,
  • na dziecko jest pobierane świadczenie Kindergeld lub świadczenie wykluczające pobór zasiłku rodzinnego,
  • miesięczny dochód rodziców przekracza granicę minimalnego wynagrodzenia,Ø  brany pod uwagę dochód i majątek nie przekraczają górnej granicy dochodu,
  • jeśli Kinderzuschlag i ewentualnie przysługujący dodatek mieszkaniowy Wohngeld zaspokajają potrzeby finansowe rodziny, na tyle, że nie może ona rościć sobie prawa do świadczenia dla bezrobotnych Hartz IV.

Dodatek na dziecko (niem. Kinderzuschlag) wynosi od 1. stycznia 2017 maksymalnie 170 euro miesięcznie (od dziecka). W przypadku rodziny wielodzietnej otrzymywana kwota stanowi sumę przyznanych dodatków.

Dodatek jest zwykle wypłacany na okres 6 miesięcy począwszy od miesiąca w którym złożono wniosek. Informacja na ten temat znajduje się na decyzji otrzymanej z urzędu (Bewilligungsbescheid).

Wskazówka:

Rodzice posiadający dzieci a pobierający tylko zasiłek dla bezrobotnych czyli Arbeitslosengeld II (inaczej Hartz IV), Sozialgeld lub pomoc społeczną i nie posiadający żadnych dodatkowych dochodów możą otrzymywać jedynie Kindergeld. Dodatek na dziecko im nie przysługuje.

Granica minimalnego dochodu

Łączny dochód w przypadku małżonków musi wynieść co najmniej 900 euro. W przypadku rodziców samotnie wychowujących swoje pociechy jest to z kolei 600 euro.

Warto pamiętać, że o dodatek na dziecko opiekunowie prawni mogą się starać tylko wtedy, gdy ich miesięczny dochód a więc wpływy z tytułu wynagrodzenia za pracę, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku chorobowego itd. jednak bez uwzględnienia dodatku mieszkaniowego Wohngeld oraz świadczenia Kindergeld, przekraczają w. w. granicę.

Granica maksymalnego dochodu

Na górną granicę dochodu składa się procentowy udział w ponoszonych kosztach mieszkania, świadczenie dla bezrobotnych oraz suma dodatków na dzieci. Jeśli owa granica zostanie przekroczona, prawo do dodatku Kinderzuschlag wygasa.

Jak obliczyć granicę maksymalnego dochodu

Górna granica dochodu to suma kosztów utrzymania (zapotrzebowanie podstawowe oraz dodatkowe) wraz z procentowym udziałem w kosztach ogrzewania i mieszkania ponoszonych przez rodziców.

Zapotrzebowanie podstawowe jest określane na podstawie poniższej tabeli:

 

Kwota w euro:

Rodzice samotnie wychowujący dziecko

409

Małżeństwa wspólnie wychowujące dzieci

736
(2x368)

Dzieci do 6 roku życia

237

Dzieci między 7 a 14 rokiem życia

291

Dzieci i młodzień między 15 a 18 rokiem życia

311

Osoby pełnoletnie do 25 roku życia

327

 

Do wyżej wymienionych stawek doliczane jest tzw. zapotrzebowanie dodatkowe dla samotnie wychowujących, kobiet w ciąży lub osób niepełnosprawnych. Zapotrzebowanie dodatkowe dotyczy również przypadków z dużymi nakładami finansowymi na wyżywienie, popartymi powodami medycznymi.

Zapotrzebowanie związane z mieszkaniem i ogrzewaniem jest określane na podstawie faktycznie poniesionych kosztów. Obliczając zapotrzebowanie rodziców należy wziąć pod uwagę ich udział w ponoszonych kosztach. Określają go poniższe tabele:

Osoby samotnie wychowujące

Udział w kosztach:

1 dziecko

77,25%

2 dzieci

62,93%

3 dzieci

53,09%

4 dzieci

45,92%

5 dzieci

40,45%

 

Pary wychowujące wspólnie

Udział w kosztach:

1 dziecko

83,16%

2 dzieci

71,17%

3 dzieci

62,20%

4 dzieci

55,24%

5 dzieci

49,69%

 

Przykład:

Małżeństwo mieszka z dwójką dzieci. Czynsz jaki przychodzi im płacić wynosi 600 euro miesięcznie. Prawo do dodatku Kinderzuschlag będzie przysługiwać tej rodzinie, jeśli dochód miesięczny rodziców przekroczy co najmniej 900 euro równocześnie nie przekraczając górnej granicy dochodu, która wyniesie 1.503,02 euro.

Zapotrzebowanie podstawowe

Świadczeniobiorca zasiłku Kindergeld
zapotrzebowanie podstawowe

368,00

 

Małżonek

Zapotrzebowanie podstawowe

368,00

+ koszty mieszkania

(71,17 zapotrzebowania na nocleg i ogrzewanie)

427,02

=

= zapotrzebowanie rodziców

1.163,02

+ suma dodatków na dzieci

(2x170 Euro)

340

= górna granica dochodu

1.503,02 euro

Komu wypłacany jest dodatek?

Dodatek na dane dziecko może otrzymać tylko jedno z rodziców. Zasadniczo Kinderzuschlag jest wypłacany rodzicowi, który złożył wniosek lub pobiera świadczenie Kindergeld. Dodatek jest wypłacany razem z nim.

Co należy zrobić by otrzymać Kinderzuschlag?

W pierwszej kolejności należy wypełnić pisemny wniosek o przyznanie dodatku. Odpowiednie formularze można uzyskać w każdej Kasie Rodzinnej (niem. Familienkasse) oraz urzędach pracy. Dokumenty można również ściągnąć ze stron internetowych familienkasse.de lub kinderzuschlag.de

Wypełniony wniosek należy złożyć w odpowiedniej placówce Familienkasse. W przypadku, gdy zasiłek został już przyznany a okres jego wypłacania się zakończył, należy złożyć ponownie osobny wniosek o jego ponowne przyznanie i dalsze wypłacanie.

Warto pamiętać o tym, że zasiłek nie jest wypłacany wstecz. Innymi słowy, wniosek należy złożyć jak najszybciej.

Wskazówka:

Kasy Rodzinne prowadzą sprawy w formie elektronicznej. Po sprawdzeniu wniosku dokumenty są niszczone. Dlatego nie należy wysyłać oryginałów, lecz kopie.