Reklama
X

Steuerbescheid - decyzja podatkowa w Niemczech

Zdarza się, że decyzje w sprawie złożonego w Niemczech zeznania podatkowego zawierają błędy, których często nie zauważamy, bo spoglądamy powierzchownie na otrzymany dokument. Warto zatem dokładnie przyjrzeć się decyzji, aby uniknąć niepotrzebnych problemów związanych z rozliczeniem podatkowym, a przedstawione poniżej informacje pomogą w przypadku stwierdzenia błędu w przesłanej decyzji.

Jak rozważnie postępować w przypadku otrzymania decyzji podatkowej „Steuerbescheid”? Decyzje w sprawie złożonego w Niemczech zeznania podatkowego czasami zawierają błędy, których zwykle nie zauważamy, spoglądając powierzchownie na otrzymany dokument. Warto więc dokładnie przyjrzeć się decyzji, aby uniknąć niepotrzebnych problemów związanych z rozliczeniem podatkowym.

Decyzja na temat podatku dochodowego, kościelnego oraz dodatku solidarnościowego – Steuerbescheid

1. Należy dokładnie sprawdzić dane

Jako pierwsze – te znajdujące się na dokumencie, przede wszystkim numer identyfikacji podatkowej (Steuernummer, Identifikationsnummer). Jeżeli się okaże, że gdzieś znajduje się błąd, powinniśmy niezwłocznie poinformować o tym urząd skarbowy – Finanzamt. W tym przypadku wystarczy informacja drogą telefoniczną bądź pocztową na adres podany w dokumencie.

2. Sprawdzenie sumy do zwrotu lub do dopłaty

W tabeli podsumowującej otrzymają Państwo informację czy należy się zwrot lub czy trzeba określoną sumę dopłacić. Ponadto znajdują się w niej informacje na temat wysokości podatku dochodowego, kościelnego oraz podatku solidarnościowego. Dane te należy dokładnie sprawdzić z wysokością obliczonego wcześniej podatku w zeznaniu, dlatego ważne jest, by posiadać kopię złożonego zeznania. Jeżeli okaże się, że należy się zwrot podatku, pomocne jest także sprawdzenie, czy zgadzają się poprzednio podane dane bankowe.

3. Skontrolowanie szczegółowego rozliczenia oraz objaśnień

Poniżej tabeli oraz danych bankowych znajduje się szczegółowa lista dotycząca sum rozliczenia – „Besteuerungsgrundlage zur Steuerfestsetzung” – podstawa opodatkowania za dany rok. Rozpoczyna się od informacji na temat wpływów, a kończy na sumie dochodu, który został opodatkowany (lub na obliczeniu dodatku solidarnościowego). Również te dane należy skontrolować z wysłanym rozliczeniem. Przedtem jednak powinniśmy zwrócić uwagę na objaśnienia znajdujące się w decyzji, gdyż tam urząd podaje informacje, z którymi punktami się nie zgadza.

4. Co należy zrobić w przypadku rozpoznania błędu w obliczeniach?

Gdy błąd dotyczy obliczeń, należy złożyć jak najszybciej wniosek o sprawdzenie zgodności z prawem oraz równocześnie odwołanie, by zachować wszelkie prawne możliwości do skorygowania decyzji. Gdy błąd w obliczeniu zostanie przez Finanzamt poprawiony, można z odwołania w każdej chwili zrezygnować.

5. Jak postępować w przypadku błędów związanych z treścią?

Urząd skarbowy ma prawo po złożeniu przez Państwa odwołania związanego z niezgodną treścią, uchylić lub zmienić każdą decyzję. Sprzeciw ten należy złożyć pisemnie w Finanzamcie w ciągu miesiąca po otrzymaniu decyzji. Nie ma żadnych wytycznych co do przesłanego sprzeciwu, należy jednak dokładnie sprecyzować, od jakiej decyzji Państwo się odwołują. W przypadku niedotrzymania terminu „Steuerbescheid” po miesiącu staje się prawomocny. Wiele dyskusji wywołuje fakt, kiedy upływa miesięczny termin. Finanzamt uregulował tę sprawę w sposób bardzo prosty: czas, od którego należy liczyć miesiąc, zaczyna się trzeciego dnia od oddania przez urząd dokumentu na pocztę. Datę tę można rozpoznać na pieczątce Finanzamtu. Jeżeli dostarczenie trwa dłużej niż trzy dni, przyznany czas na sprzeciw należy liczyć od daty faktycznego dostarczenia. W przypadku nieobecności w momencie wystawienia decyzji, jak również w czasie przyznanym na sprzeciw, można złożyć wniosek o przedłużenie terminu z podaniem powodu nieobecności. Jeżeli decyzja dotyczy dopłaty, warto ze sprzeciwem złożyć wniosek o zawieszenie wykonania – „Aussetzung der Vollziehung” – zwalnia to Państwa z płacenia odsetek w przypadku odrzucenia odwołania.

6. W jaki sposób należy rozumieć decyzję związaną ze sprzeciwem?

Jeżeli sprzeciw został złożony w terminie, Finanzamt ponownie dokładnie sprawdza wydaną decyzję. Najpierw stwierdza, czy sprzeciw jest dopuszczalny. W przypadku braku uzasadnienia zostanie on niestety odrzucony. Przy ponownym rozpatrywaniu wniosku należy się liczyć z możliwością wskazania przez urząd kolejnych błędów, co w konsekwencji może prowadzić do dopłaty przez podatnika. Finanzamt ma jednak obowiązek poinformowania o tym podatnika, by ten mógł zadecydować, który „Steuerbescheid” przyjmuje.

7. Ostateczna możliwość: złożenie skargi przed sądem

W przypadku gdy sprzeciw zostanie odrzucony przez urząd, istnieje możliwość złożenia skargi do sądu, jednak krok ten należy dobrze przemyśleć, trzeba też oczywiście posiadać odpowiednie argumenty. Jeśli nasza skarga nie będzie uzasadniona, urząd obciąży nas ogromnymi kosztami – pozostają do opłacenia koszty procesu, otwarta suma podatku do zwrotu oraz przyznane już odsetki. W przypadku podjęcia decyzji o oddaniu sprawy do sądu należy sprawdzić słuszność swojego sprzeciwu i załatwić odpowiednich prawników, by móc wynegocjować najlepsze rozwiązanie dla siebie.

Reasumując

Sporządzając zeznanie podatkowe, po części potrafimy już stwierdzić, ile będzie wynosił zwrot lub czy będzie to dopłata. Po otrzymaniu decyzji pamiętajmy więc, by dokładnie sprawdzić wszelkie informacje i punkty wyszczególnione w przysłanym dokumencie. Ze względu na to, że czas złożenia sprzeciwu jest ściśle określony, pamiętajmy, by po rozpoznaniu pomyłek w decyzji podatkowej niezwłocznie przesłać sprzeciw. Uzasadnienie można zawsze dosłać w późniejszym terminie.