Reklama
X

Jak zaskarżyć niesłuszną decyzję organu podatkowego w Niemczech?

Decyzja o wysokości podatku w Niemczech jest wydawana przez urząd skarbowy (Finanzamt) w formie aktu administracyjnego przybierającego formę pisemnej decyzji. Zawsze należy ją jednak poddawać gruntownej analizie, może się bowiem okazać, iż w rocznym rozliczeniu nie zostały uwzględnione wszystkie okoliczności mające wpływ na wymiar podatku.

Odwołanie to forma obrony podatnika przed błędnie wydanymi decyzjami podatkowymi. Odwołanie od decyzji organu podatkowego to również środek zaskarżenia, który każdorazowo jednak musi spełniać wiele wymogów przewidzianych przepisami niemieckiej ordynacji podatkowej (Abgabenordnung). Oto kilka istotnych informacji na temat odwołań od decyzji podatkowych w tym kraju.

Do kiedy można składać odwołanie?

Odwołanie od decyzji podatkowej podatnicy mogą składać miesiąc po jej wydaniu. Decyzja podatkowa obowiązuje jako dostarczona trzeciego dnia po dacie widniejącej na decyzji. Jeśli ostatni dzień owego trzydniowego terminu lub jednomiesięcznego terminu składania odwołania przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy po dniu lub dniach wolnych od pracy. Jeśli termin odwołania od decyzji upłynął, a nie zdążyliśmy oddać odwołania z przyczyn od nas niezależnych, na przykład przebywaliśmy w tym czasie w szpitalu lub na urlopie, to w okresie czterech tygodni po naszym powrocie możemy w określonych warunkach powrócić do stanu wyjściowego i wtedy mamy znowu czas czterech tygodni na złożenie odwołania od decyzji w urzędzie skarbowym.

Gdzie można znaleźć wszystkie istotne uregulowania prawne?

Wszelkie niezbędne przepisy prawne podatnicy mogą znaleźć na końcu decyzji podatkowej w tak zwanym pouczeniu o środkach zaskarżenia (Rechtsbefehlsbelehrung). Jeśli jednak podatnik stwierdzi, że pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych nie zostało załączone do decyzji, to urząd skarbowy musi udowodnić niesłuszność tego stwierdzenia, w przeciwnym razie termin złożenia odwołania wynosi 1 rok.

W jakiej formie należy złożyć odwołanie?

Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej we właściwym urzędzie skarbowym lub wnieść ustnie do protokołu. Dopuszczalne jest złożenie odwołania w formie elektronicznej, również wówczas, gdy nie umieszczono odnośnie do tego żadnej informacji w ww. pouczeniu o środkach zaskarżenia. Oczywiście jeśli zostało nam mało czasu, możemy odwołanie wysłać do urzędu skarbowego również faksem. Oprócz tego, że odwołanie powinno być w formie pisemnej, to również powinno być jednoznacznie stwierdzone, kto jest osobą odwołującą się, a adresatem musi być odpowiedzialny dla danej osoby urząd skarbowy. Odwołanie powinno być zatytułowane jako „sprzeciw”. Powinniśmy podać również informację, przeciw jakiej decyzji składamy ten sprzeciw.

Czy złożenie odwołania zwalnia od zapłacenia ustalonej wysokości podatku w wyznaczonym terminie?

Złożenie odwołania nie zmienia terminu płatności ustalonej wysokości podatku. Podatku nie trzeba płacić w wyznaczonym terminie jedynie wtedy, jeśli z wraz z odwołaniem został złożony wniosek o odroczenie od terminu płatności (zgodnie z § 361 niemieckiej ordynacji podatkowej). Odroczenie od wykonania przydzielane jest wyłącznie w sytuacjach, gdy istnieją poważne wątpliwości co do prawidłowości ustalonej wysokości podatku.

Czy urząd może wyznaczyć termin na przedłożenie dowodów uzasadniających odwołanie?

W każdym odwołaniu należy przedstawić dowody, które uzasadniają żądanie i pozytywnie wpłyną na rozpatrzenie sprawy. Urząd skarbowy może jednak wyznaczyć podatnikowi termin na uzasadnienie odwołania lub przedłożenie odpowiednich dokumentów (zgodnie z § 364b niemieckiej ordynacji podatkowej). Jeśli podatnik nie dotrzyma terminu, to w takim przypadku dokumenty oraz uzasadnienia złożone w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione.

Co zrobić, gdy urząd wyda decyzję oddalającą odwołanie?

Jeśli mimo złożonego zaskarżenia urząd nie podzieli stanowiska przedstawionego w odwołaniu, to w takiej sytuacji wydana zostanie decyzja oddalająca odwołanie (Einspruchsentscheidung). Decyzję oddalającą można zakwestionować wyłącznie przez złożenie skargi w niemieckim sądzie finansowym (Finanzgericht), a czy złożenie odwołania wiąże się z kosztami? Nie! Złożenie odwołania jest bezpłatne. Jeśli jednak podatnik wystąpi na drogę postępowania sądowego, kwestionując decyzję urzędu, wówczas w całości ponosi koszty postępowania.