X

Austria: Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych? 14 pytań i odpowiedzi

Czy po stracie pracy w Austrii od razu mamy prawo do zasiłku dla bezrobotnych? I czy każdy ma może pobierać Arbeitslosengeld? Pytamy i odpowiadamy!

Jak długo muszę pracować, by mieć prawo do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych?

Kto jeszcze nigdy nie pobierał zasiłku dla bezrobotnych, musi przedłożyć dokumenty potwierdzające, że na przestrzeni ostatnich 2 lat był przez conajmniej 52 tygodnie w stosunku zatrudniania podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. W przypadku kolejnego wnioskowania o zasiłek dla bezrobotnych, przed wypłaceniem świadczenia wymagany jest jedynie 28-tygodniowy stosunek zatrudnienia na przestrzeni ostatniego roku. Kto składa wniosek o zasiłek dla bezrobotnych przed ukończeniem 25 roku życia, początkowo musi potwierdzić jedynie 26-tygodniowe zatrudnienie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w ciągu ostatniego roku.

Jak długo muszę pracować, by ponownie otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, gdy ostatni stosunek zatrudnienia miał miejsce około roku temu?

By otrzymać ponownie zasiłek dla bezrobotnych, należy przepracować w ciągu ostatniego oku przynajmniej 28 tygodni w stosunku zatrudnienia, który podlega obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. Kto nie przepracował 28 tygodni, lecz w ciągu ostatnich dwóch lat miał zatrudnienie przez okres 52 tygodni, również może wnioskować o zasiłek Arbeitslosengeld.

Przez kilka miesięcy byłem w więzieniu, lecz poza tym zawsze pracowałem. Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych ma każdy, kto przepracował w ciągu ostatnich 24 miesięcy przynajmniej 52 tygodnie. Kto w trakcie pobytu w więzieniu miał zatrudnienie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek bezrobocia może być spokojny. Okres ten zostanie także wliczony w ocenie prawa do zasiłku. Jeśli więzień nie pracował w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, okres ten może zostać wydłużony o długość odbytej kary. Jeśli w tym czasie osoba ta przepracowała 52 tygodnie, może pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

Dlaczego będąc zatrudnionym na tzw. drobnym etacie nie mam prawa do zasiłku dla bezrobotnych?

Zatrudnienie w niewielkim wymiarze czasu nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, przez co nie można sobie rościć prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Jak długo musi pracować osoba, która pobierała już zasiłek pomostowy Notstandshilfe, by mieć prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

By po okresie pobierania zasiłku pomostowego, móc otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych, należy w ciągu ostatnich 12 miesięcy być zatrudnionym przez 28 tygodni w stosunku pracy, który podlega obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.

Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli pracuję na część etatu?

Jeśli zatrudnienie na część etatu podlegało obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek bezrobocia i spełnione są warunki o długości przepracowanych tygodni, dana osoba ma prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Czy przebywanie na zwolnieniu lekarskim i pobieranie zasiłku chorobowego ma wpływ na prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Przebywanie na zwolnieniu lekarskim wlicza się w okres zatrudnienia, jeśli jest to praca podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.

Czy czas przeznaczony na tzw. Bildungskarenz, czyli opłaconej przerwy na szkolenie jest wliczany w okres zatrudnienia?

Tak. Stosunki pracy, które zostały uznane przy ubieganiu się o świadczenie Weiterbildungsgeld będą brane pod uwagę również przy ubieganiu się o zasiłek dla bezrobotnych.

Czy okresy pobierania zasiłku wychowawczego Kinderbetreungsgeld mają wpływ na prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

Okresy pobierania zasiłku wychowawczego Kinderbetreungsgeld, mogą dać podstawę do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeśli osoby wnioskujące przepracowały przynajmniej 14 tygodni w zatrudnieniu podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, a okres ten nie został wliczony wcześniej przy obliczaniu prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Kiedy młoda osoba ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Jednym z warunków jest zatrudnienie w stosunku pracy podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w określonym czasie. W przypadku młodych osób do 25 roku życia, warunek ten jest spełniony, gdy te przepracowały 26 tygodni w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W czerwcu zdałem maturę i często pracowałem w wakacje. Czy mam latem prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Tak, jeśli w momencie złożenia wniosku o zasiłek dla bezrobotnych, wnioskodawca nie ukończył 25 roku życia i przepracował w ciągu ostatni 12 miesięcy przynajmniej 26 tygodni w stosunku zatrudnienia podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.

Pracowałam w trakcie studiów na podstawie umowy o świadczeniu usług w ramach wolnego zawodu (freier Dienstvertrag) – czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

 

Od 01.01.2008 roku freelancerzy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, jeśli ich dochód przekracza granicę niskiego dochodu. By otrzymywać więc zasiłek dla bezrobotnych, muszą zasadniczo przepracować w ciągu ostatnich 2 lat 52 tygodnie. Okres ten może zostać wydłużony o maksymalnie 5 lat, jeśli wnioskodawca uczęszczał na studia lub odbył służbę wojskową/cywilną/praktyki zawodowe. Jeśli dana osoba w tym wydłużonym okresie przepracowała przynajmniej 14 tygodni, czas służby wojskowej/cywilnej/praktyk może zostać wliczony w minimalny okres zatrudnienia (52 tygodnie). W przypadku osób, które w momencie składania wniosku, nie przekroczyły jeszcze 25 roku życia, prawo do zasiłku przysługuje już po 26 przepracowanych w kraju tygodniach w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Czy zagraniczne stosunki pracy też są brane pod uwagę?

Zagraniczne stosunki pracy są brane pod uwagę do oceny prawa do zasiłku dla bezrobotnych, o ile mogą zastosowanie mają przepisy EOG/UE lub z danym państwem została zawarta umowa o ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Czy otrzymam zasiłek dla bezrobotnych w Austrii, jeśli pracowałem w Niemczech?

Okresy zatrudnienia nabyte w Niemczech, mogą być brane pod uwagę także w Austrii przy obliczaniu prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeśli dana osoba przepracowała po tym okresie przynajmniej jeden dzień w Austrii. Jedynie w przypadku osób z krajów sąsiednich dojeżdżających do Austrii do pracy pod pewnymi warunkami „1 Tag Regelung” (minimalny okres zatrudnienia 1 dnia w Austrii) nie obowiązuje. Jeśli Austria jest odpowiedzialna za roszczenia wynikające z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia (niem. Arbeitslosenversicherung), okresy składkowe wynikające z pracy w innych krajach Unii Europejskiej są zliczane na potrzeby okresu pobierania zasiłku z okresami składkowymi w Austrii.