Reklama

Geringfügige Beschäftigung czyli zatrudnienie w niewielkim wymiarze godzin w Austrii

Geringfügige Beschäftigung, czyli zatrudnienie w niewielkim wymiarze godzin prawo definiuje jako regularne zatrudnienie (stosunek pracy na okres jednego miesiąca lub na czas nieokreślony) z wynagrodzeniem niższym niż 518,44 euro (kwota obowiązująca od 1 stycznia 2024 roku) na miesiąc kalendarzowy. Co warto jeszcze wiedzieć o tej formie zatrudnienia? Najważniejsze informacje poniżej. 

Ważne! 

Specjalne gratyfikacje, takie jak dodatek urlopowy i premia świąteczna, do których zazwyczaj masz prawo, nie są brane pod uwagę przy ustalaniu tych limitów wynagrodzenia (518,44 euro/miesiąc).

Roszczenia z zakresu prawa pracy wobec pracodawcy

Podobnie jak w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym i pełnym wymiarze godzin, regularni pracownicy zatrudnieni w niewielkim wymiarze pracy mają takie samo prawo do:

  • urlopu;
  • ciągłości wypłaty wynagrodzenia w przypadku choroby;
  • urlopu opiekuńczego;
  • odprawy;
  • specjalnych płatności (dodatek urlopowy i premia świąteczna) określonych w większości układów zbiorowych pracy;
  • przestrzegania okresów wypowiedzenia.

Godziny pracy

Zakres i miejsce godzin pracy muszą zostać uzgodnione między pracownikiem a pracodawcą. Godziny pracy nie mogą być zmieniane jednostronnie, a wszelkie uzgodnienia dotyczące zmian godzin pracy muszą być sporządzone na piśmie.

Za dzień roboczy, w którym nie pracujesz, ponieważ przypada on na dzień ustawowo wolny od pracy, masz prawo do wynagrodzenia, które otrzymałbyś, gdybyś pracował w tym dniu (wynagrodzenie za dzień ustawowo wolny od pracy).

Ubezpieczenie społeczne

Ubezpieczenie wypadkowe

Jeśli osoby zatrudnione na czas określony są zarejestrowane w austriackim funduszu ubezpieczeń zdrowotnych (Österreichischen Gesundheits­kasse) przez swojego pracodawcę, pracodawca musi opłacać składki na ubezpieczenie wypadkowe. Oznacza to, że wszystkie osoby zatrudnione na czas określony są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin nie są jednak objęci ubezpieczeniem zdrowotnym ani emerytalnym.

Wskazówka: Pracownicy o niskich dochodach mają możliwość samodzielnego opłacenia ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i emerytalnego płacąc miesięczną składkę w wysokości 73,20 euro (wartość w roku kalendarzowym 2024). W takim przypadku przysługuje w razie potrzeby zasiłek chorobowy i macierzyński.

Wykupując tzw. samoubezpieczenie, uzyskuje się jeden pełny miesiąc ubezpieczenia za każdy miesiąc zatrudnienia w niewielkim wymiarze godzin, który liczy się jako miesiąc składkowy zarówno na ubezpieczenie zdrowotne, jak i emerytalne.

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Pracownicy zatrudnieni w niewielkim wymiarze godzin nie są ubezpieczeni na wypadek bezrobocia! Niestety, samoubezpieczenie w ramach ubezpieczenia na wypadek bezrobocia nie jest możliwe.

Przekroczenie dopuszczalnej granicy dochodu

Gdy tylko zarobisz więcej niż 518,44 euro (krańcowy próg zarobków) na miesiąc kalendarzowy, podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i emerytalnemu. 

Dotyczy to również przypadku, kiedy masz kilka stosunków pracy zarejestrowanych w Austriackim Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych jednocześnie, a pochodzące z nich dochody zostaną zsumowane i łącznie przekroczą próg zarobków krańcowych, również będziesz podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i emerytalnemu. 

W takim przypadku informacje na temat wysokości składki na ubezpieczenie, którą trzeba odprowadzić, będą przekazywane co kwartał przez właściwą austriacką kasę chorych.