Long-Covid a praca. Jak austriackie prawo reguluje tę kwestię?

Prawo pracy w Austrii

Wiele osób jeszcze długo po infekcji koronawirusem odczuwa skutki choroby, które mają wpływ nie tylko na życie prywatne, ale także wykonywaną pracę. O czym warto wiedzieć w takiej sytuacji?

Zakażenie koronawirusem daje chorym mocno w kość. Jednak wiele pacjentów jeszcze długo po chorobie zmaga się z niektórymi symptomami infekcji. Zmysł węchu jest uszkodzony, po przejściu kilku kroków jest się zmęczonym, serce wali, bądź ciężko się oddycha. Są to typowe objawy dla tzw. Long-Covid. W Austrii około 60 000 osób jest dotkniętych tym problemem. W związku z tym powstały już pierwsze miejsca, do których chorzy mogą się zgłosić o pomoc. Austriacka kasa chorych chce jeszcze stworzyć naukowy rejestr. Wiele chorych zastanawia się jednak co zrobić z pracą?

Jakie kroki powinien podjąć chory pracownik?

Zasady dotyczące koronawirusa obowiązują również w przypadku tzw. Long-Covid. Pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o niezdolności do pracy z powodu skutków po infekcji koronawirusem. W tym celu należy zadzwonić do firmy. Najlepiej uczynić to od rozpoczęcia godzin pracy, bądź nawet przed. Forma, w jakiej pracownik poinformuje szefa, jest dowolna. Zatem można uczynić to poprzez rozmowę telefoniczną, wiadomość SMS, bądź e-mail. Chociaż z reguły powiadomić należy pracodawcę, to można zgłosić się to także do odpowiedniego działu. Zwykle w przedsiębiorstwach wyznaczony jest dział, z którym należy się kontaktować w razie niezdolności do pracy.

Pracownik nie ma jednak obowiązku przedstawienia pracodawcy diagnozy medycznej. Wystarczy zawiadomić, czy chodzi o chorobę, czy wypadek. Ponadto szef nie może narzucać pracownikowi, do którego lekarza powinien się udać.

Kiedy potrzebuję deklarację o niezdolności do pracy (Krankenstandsbestätigung)?

Zasadniczo jeśli pracodawca tego wymaga, to należy przedstawić dowód choroby nawet jeśli dotyczy to tylko jednego dnia. Jednak w niektórych przedsiębiorstwach nie trzeba mieć takiego świadczenia dla pierwszych trzech dni. Jeśli pracownik nie wie, jakie dokumenty wymagane są w firmie, w której jest zatrudniony, należy najlepiej przedłożyć zwolnienie lekarskie, nawet jeśli dotyczy to tylko krótkiego okresu czasu.

Jak otrzymać Krankenstandsbestätigung?

Takie zaświadczenie wystawiane jest przez lekarza. Jest to dowód dla pracodawcy, że pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby. Kiedy jest mowa o niezdolności do pracy? Jeśli pracownik nie potrafi wykonać zadań, które uregulowane są w umowie o pracę. Przykładem może być śpiewaczka operowa, która straciła głos, w związku z tym jest niezdolna do zaśpiewania wieczorem w operze.

Co musi zawierać zaświadczenie lekarskie?

Lekarz musi podać informacje o początku stanu chorobowego, przewidywalnego czasu choroby oraz powody niezdolności do pracy. Jako powód nie musi być jednak podana diagnoza, a tylko informacja, czy pracownik cierpi z powodu choroby, bądź uległ wypadkowi. Może się także zdarzyć, że nie da się przewidzieć, jak długo stan choroby będzie się utrzymywał. Wtedy można tę informację ominąć. Z reguły pracownik jest wtedy ponownie powoływany, co odnotowane jest na Krankenstandsbestätigung.

Pracownik nie zgłosił, bądź nie potwierdził stanu choroby. Co wtedy?

Za czas tego zaniedbania pracodawca nie musi wypłacić pieniędzy. Za późne, bądź nawet niezgłoszenie szefowi informacji o chorobie nie stanowi jednak powodu do zwolnienia.

Pracodawca każe mimo zwolnienia lekarskiego pracować

Takie zachowanie jest zabronione. Na czas zwolnienia lekarskiego pracownik nawet nie musi być dostępny dla pracodawcy. Dozwolone jest tylko kontaktowanie się pracodawcy z pracownikiem w celu uzyskania informacji niezbędnych dla firmy. Jednak wykonywanie obowiązków służbach w czasie zwolnienia lekarskiego jest zabronione. Niezależnie czy te wykonywane są na terenie firmy, czy zdalnie.

Czy chory pracownik może opuścić dom?

Z reguły pracownik nie może nic robić, co by zagrażało jego powrotu do zdrowia. Jednak co choremu jest dozwolone, bądź zabronione zależy od choroby. Jeśli ktoś ma zwolnienie z powodu depresji, może śmiało udać się na spacer ze znajomym. W przypadku grypy takie zachowanie już jest zabronione.

Czy w czasie godzin pracy można iść do lekarza?

Zasadniczo do lekarza należy udać się po godzinach pracy. Jeśli to jest jednak niemożliwe, można w czasie pracy pojechać do lekarza. Dotyczy to sytuacji gdy np. lekarz w późniejszych godzinach nie jest dostępny, bądź pracownik ma mocne bóle, które uniemożliwiają dalszą pracę.

Co obowiązuje w przypadku zwolnienia?

W kwestii zwolnienia w czasie choroby obowiązują odpowiednie terminy wypowiedzenia. Aby uniknąć nieporozumień, pracownik musi niezwłocznie poinformować szefa o niezdolności do pracy oraz przedstawić przewidywany czas choroby. W przypadku trwającego zwolnienia lekarskiego prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy może wykraczać poza koniec stosunku pracy.

Czy w przypadku Long-Covid pracownik jest chroniony przed zwolnieniem?

Niestety tzw. Krankenstand nie chroni przed zwolnieniem, chyba że umowa taryfowa, porozumienie zakładowe lub umowa o prace inaczej reguluje tę kwestię. Jeśli jednak choroba spowodowana koronawirusem trwa dłużej niż 6 miesięcy, może to zostać uznane jako niepełnosprawność. Wtedy chory jest chroniony przed dyskryminacją i nie może zostać zwolniony z powodu zdiagnozowanej choroby Long-Covid. W tej kwestii jednak nie ma jeszcze wyroków sądowych, które by to potwierdzały.

Innym sposobem jest podważenie zwolnienia z powodu bezprawności społecznej. Wtedy należy szybko zwrócić się do rady zakładowej, związku zawodowego lub doradcy specjalizującym się w prawie pracy.

Kiedy koronawirus musi być zgłoszony jako choroba zawodowa?

Zasadniczo należy zgłosić każde podejrzenie choroby zawodowej. To dokonuje pracodawca lub lekarz prowadzący leczenie. Dotknięte osoby mogą także same to zrobić. Ocena, czy faktycznie istnieje choroba zawodowa, należy do obowiązków instytucji ubezpieczenia wypadkowego. Dlatego nawet w przypadku wątpliwości należy przedłożyć raport o chorobie zawodowej.