X

Jak wymeldować się w Austrii?

Nowe miejsce pracy to często również nowe miejsce zamieszkania. O czym należy pamiętać z perspektywy meldunku? Sprawdziliśmy.

W przypadku wyprowadzki z domu lub mieszkania, należy wymeldować się z miejsca zamieszkania w terminie do trzech dni. Wymeldowanie jest możliwe w każdym urzędzie meldunkowym w Austrii niezależnie od miejsca zamieszkania w kraju - innymi słowy nawet mieszkając w Linz, można wymeldować się w urzędzie w Wiedniu. Warto wspomnieć, że przy jednoczesnym zameldowaniu nowego miejsca zamieszkania, stare miejsce zamieszkania zostanie automatycznie wymeldowane lub na życzenie przemianowane na drugie miejsce zamieszkania w odpowiednim urzędzie.

Wymeldowania z miejsca zamieszkania może dokonać także osoba do tego upoważniona. Można to również uczynić drogą pocztową. W takich sytuacjach wymagane są oryginalne dokumenty lub ich uwierzytelnione notarialnie kopie oraz wypełniony formularz meldunkowy. Urząd meldunkowy odeśle odpowiednie dokumenty pocztą, nie przejmuje jednak gwarancji za wysłaną przesyłkę. Jeśli ktoś podejrzewa, że inna osoba omyłkowo jest jeszcze zameldowana w danym miejscu zamieszkania, może zgłosić to w urzędzie meldunkowym. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, urząd może wszcząć postępowanie mające na celu wymeldowanie takiej osoby.  

W przypadku wymeldowania z miejsca zamieszkania każda osoba musi wypełnić formularz meldunkowy. Wcześniejsze zaświadczenia o miejscu zamieszkania nie są wymagane. Osoby niepełnoletnie muszą zostać wymeldowane przez prawnego opiekuna.

Co ciekawe, urząd meldunkowy jest zobowiązany do wpisania do akt stanu cywilnego i poświadczenia obywatelstwa do rejestru dokumentów. Dzięki temu w przypadku załatwiania spraw w urzędzie nie trzeba dostarczać przestarzałych dokumentów w oryginale.

Dokumenty

W przypadku wymeldowania z miejsca zamieszkania należy zabrać ze sobą dokumenty w oryginale lub ich uwierzytelnione notarialnie kopie do urzędu meldunkowego:

  • wypełniony wniosek, czyli formularz meldunkowy (Meldezettel) bez podpisu wynajmującego (Unterkunftgeber),
  • dokumenty i zaświadczenia, z których wynikają dane personalne osoby podlegającej obowiązkowi zgłoszenia takie jak: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć i obywatelstwo (np. prawo jazdy, akt urodzenia, potwierdzenie obywatelstwa, paszport) oraz ewentualnie stopień naukowy,
  • w przypadku wymeldowania osób niepełnoletnich należy przedłożyć akt ślubu i akt urodzenia młodocianej osoby,
  • w przypadku Polaków oraz obcokrajowców mieszkających w Austrii wymagany jest dokument zezwalający na wjazd do kraju (np. paszport, dowód osobisty),
  • w przypadku śmierci, rodzina musi przedłożyć kopię aktu zgonu.

Koszty

Wymeldowanie nie wiąże się z żadnymi kosztami.