Reklama
X

Wcześniejsze przejście na emeryturę

Nie każdy może lub chce pracować aż do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego, wynoszącego 65 lub 67 lat. Niektórzy planują przejść na emeryturę już wcześniej lub zmniejszyć swój wymiar czasu pracy jedynie do części etatu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, na jakich zasadach jest to możliwe i z jak dużym zmniejszeniem wysokości emerytury należy się wówczas liczyć.

Wiek przejścia na emeryturę określony jest ustawowo i zależy od roku urodzenia. W ubiegłych latach był on wielokrotnie podwyższany, a w 2012 roku został ustalony na poziomie 67 lat. Zwiększenie wieku emerytalnego z 65 do 67 lat odbywa się jednak stopniowo i będzie trwało aż do 2029 roku. Począwszy od roku urodzenia 1947 granica wieku emerytalnego przesuwa się o 1 miesiąc do góry wraz z każdym kolejnym rocznikiem, a od rocznika 1958 o 2 miesiące.

 

Możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę

Ubezpieczonych urodzonych 1 stycznia 1964 i później obowiązuje już ustawowy wiek emerytalny wynoszący 67 lat. Pracownicy, którzy chcą przejść na wcześniejszą emeryturę z powodu choroby, mogą złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy lub o emeryturę dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Poza tym możliwa jest tzw. emerytura po osiągnięciu 63. roku życia lub emerytura dla osób ze szczególnie długim stażem ubezpieczeniowym (warunek konieczny: podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 45 lat). Pozostałe opcje stanowią: emerytura dla osób po 63. roku życia z długoletnim stażem ubezpieczeniowym (co najmniej 35 lat) oraz niepełny, zredukowany wymiar czasu pracy w wieku przedemerytalnym (niem. Altersteilzeit).

 

Wcześniejsze przejście na emeryturę

Decydując się na taki krok, należy się liczyć ze zmniejszeniem wysokości świadczenia. Pytanie zasadnicze: o ile zostanie zmniejszona wysokość świadczenia w przypadku wcześniejszego przejścia na emeryturę? Odpowiedź jest następująca: emerytura będzie pomniejszona o 0,3% za każdy miesiąc (czyli 3,6% za rok) wcześniejszego skorzystania z niej. Osoby, które podejmują taką decyzję, otrzymają więc świadczenie w obniżonej wysokości. Co ważne, zmniejszona wysokość emerytury odnosi się do całego okresu pobierania świadczenia – również po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. Dotyczy to również ewentualnego pobierania renty po zmarłym członku rodziny.

 

Limity dodatkowych zarobków a wcześniejsza emerytura

Dodatkowy dochód, przy którym emerytura nie podlega jakimkolwiek pomniejszeniom, to 450 euro miesięcznie. Dwa razy w roku kwota ta wzrasta aż do 900 euro miesięcznie. Na podstawie miesięcznego limitu dodatkowych zarobków wyliczana jest roczna suma i każdy z emerytów może dorobić rocznie 6300 euro, nie narażając się przy tym na zmniejszenie bądź utratę świadczenia. Od lipca 2017 zmniejszenie wysokości emerytury w przypadku przekroczenia limitu dodatkowych zarobków nie następuje już na podstawie sztywnych progów. Jeśli dodatkowe dochody przewyższają ustalony limit, z emerytury zostanie potrącone 40% kwoty wykraczającej poza sumę 6300 euro. Takie rozliczenie będzie dokonywane raz w roku, uwzględniając dochody uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Uwaga!

Jeśli łączna suma zmniejszonej emerytury oraz dodatkowych zarobków będzie wyższa od otrzymywanego przed przejściem na emeryturę wynagrodzenia brutto, zamiast 40% kwoty przekraczającej limit 6300 euro zostanie potrącona jej pełna wysokość. Osoby przechodzące na emeryturę dopiero po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego zasadniczo nie są objęte żadnymi ograniczeniami w zakresie wysokości dodatkowych zarobków. Od ich emerytury nie odlicza się już żadnych kwot, żadne nie są też już wpłacane na jej poczet. Składkę emerytalno-rentową opłaca wówczas wyłącznie pracodawca. Jednak i tutaj wprowadzenie tzw. elastycznej emerytury spowodowało pewne zmiany. Od stycznia pracownicy mają możliwość samodzielnego opłacania składki, przez co wysokość ich emerytury może wzrosnąć jeden raz w roku.

 

Na co należy zwrócić uwagę przy wcześniejszym przechodzeniu na emeryturę

Przy przejściu na emeryturę oraz ustalaniu jej formy i wysokości istotną rolę odgrywa wiele czynników indywidualnych, dlatego wskazane jest skorzystanie z indywidualnego doradztwa w tym zakresie. Każdy pracownik może zwrócić się do instytucji ustawowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego i zasięgnąć informacji, jak konkretnie przedstawia się jego sytuacja oraz z jakim zmniejszeniem wysokości świadczenia powinien się liczyć w przypadku wcześniejszego skorzystania z emerytury. Dzięki temu przejście na emeryturę odbędzie się bez zbędnych komplikacji i utrudnień.