X

Kiedy austriacki pracodawca ma prawo zwolnić pracownika? (A)

Często boimy się, że stracimy pracę, która jest jedynym źródłem naszego utrzymania. Zatem sumiennie wykonujemy polecenia naszego pracodawcy. Co jednak dzieje się w momencie, gdy nasz pracodawca nie zamierza już z nami współpracować? Kiedy działając zgodnie z prawem może zerwać z nami stosunek pracy?

Cztery najczęstsze przyczyny zakończenia stosunku pracy.

Najbardziej popularnymi formami zwolnienia pracownika są:

 • Zerwanie stosunku pracy podczas „okresu próbnego”

W trakcie trwania „ okresu próbnego”, który zazwyczaj trwa od miesiąca do trzech miesięcy, pracodawca jak i pracownik w każdej chwili może zerwać stosunek pracy bez podania konkretnej przyczyny. UWAGA! Jeżeli „ okres próbny” będzie przedłużony to nadal mamy możliwość zwolnienia się w każdej chwili. W takiej sytuacji również pracodawca ma prawo zwolnić pracownika bez podania powodu.

 • Ugodowe rozwiązanie umowy o pracę

Warunki umowy o pracę mogą być w każdej chwili uzgadniane i zmieniane za obopólną ugodą. Toteż można dowolnie zmieniać czas zakończenia naszej umowy o pracę. Czy zmiany zostały wprowadzone za zgodą pracownika jest traktowane w każdej sytuacji indywidualnie. Musimy jednak być świadomi faktu, iż podpisany przez nas dokument jest niepodważalny. 

 • Koniec pracy uwarunkowany terminem umowy

Jeżeli nasza umowa z pracodawcą w Austrii opiewa na czas określony i nie zostanie przez nas przedłużona nasz stosunek pracy wygasa wraz z datą końcową na umowie.

 • Wypowiedzenie (Kündigung)

Wypowiedzenie kończy stosunek pracy w przypadku umowy na czas nieokreślony. Pomijając niektóre prawne i zawarte w umowie klauzule, w gestii pracobiorcy bądź tez pracodawcy leży dopilnowywanie poszczególnych terminów jak też ustalenie ostatecznych daty zakończenia współpracy. Wypowiedzenie nie ma określonej formy może ono nastąpić poprzez: informację ustną, pisemną bądź poprzez przekazanie świadectwa pracy przez pracodawcę.

Jak chronić się przed wypowiedzeniem?

Wypowiedzenie może zostać podważone. Wg. prawa o równości można podważyć nasze wypowiedzenie, jeżeli miało ono na celu dyskryminacje np. płciową. Pracodawca jest zobligowany do poinformowania o każdym wypowiedzeniu rade pracownicza, która ma tydzień na ewentualne odwołanie od decyzji pracodawcy. Jeżeli nie zostanie zgłoszony sprzeciw decyzja uprawomocnia się. Jeżeli w przedsiębiorstwie nie ma rady pracowniczej pracownik może osobiście zgłosić sprzeciw od decyzji wypowiedzenia. Wypowiedzenie może zostać przekazane na drogę sądową, jeżeli jest ono bezprawne a pracujemy w danym przedsiębiorstwie minimum 6 miesięcy. Gdy zwalniane są osoby starsze badany jest socjalny powód i czy dana osoba poprzez to wypowiedzenie nie zostanie wykluczona z grupy osób w wieku produkcyjnym.


Czym tak naprawdę jest zwolnienie?

Terminem „zwolnienie” określa się rozwiązanie stosunku pracy. Treść zwolnienia musi zawierać powód zwolnienia. Poniżej przedstawiamy kilka powodów zgodnie z klauzulą §1162 zawartą w Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch ABGB (Powszechnej Księgi Praw Obywateli). Pracownik może zostać zwolniony, gdy:

 • opuszcza pracę bez podania powodu,
 • gdy posiada orzeczenie o niezdolności wykonywania danej pracy,
 • spożywa alkohol w pracy bądź przychodzi w stanie do pracy nietrzeźwym i nie dostosowuje się do ostrzeżeń pracodawcy,
 • dopuści się napaści słownej bądź fizycznej na pracodawcy bądź współpracowniku,
 • dopuści się kradzieży bądź innego czynu karalnego,
 • uporczywie zaniechuje swoich obowiązków,
 • przedstawi fałszywe dokumenty świadczące o uprawnieniach czy też wykształceniu,
 • działa na niekorzyść firmy.

Kiedy zgodnie z prawem możemy wystąpić z pracy?

Wystąpienie oznacza natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy z winy pracobiorcy, który musi podać niepodważalny powód. Powody, zakończenia pracy mogą być następujące:

 • nie jesteśmy w stanie dalej pracować bez uszczerbku na zdrowiu,
 • pracodawca nie zapewnia odpowiednich warunków socjalnych jak i bezpieczeństwa w miejscu pracy,
 • praca ingeruje w strefę intymną pracownika.

Osoba kończąca pracę powinna pamiętać o…

Zazwyczaj wszelkie rozstania są bardzo emocjonalne. Często zdenerwowani zapominamy o najważniejszych sprawach. 

Na koniec zatem garść informacji, które mogą być przydatne w momencie rozstania z pracodawcą. W momencie zwolnienia warto zasięgnąć porady prawnej, jeżeli mamy wątpliwości czy nasz pracodawca nie zaniechał jakiś czynności związanych z naszym zatrudnieniem i zwolnieniem.


Powinniśmy także zadbać, by kończąc współpracę otrzymać od pracodawcy: świadectwo pracy, zaświadczenie o wymeldowaniu z Austriackiej kasy chorych, podsumowanie naszych przychodów za ostatni rok (Lohnzettel), specyfikację wynagrodzenia za ostatni miesiąc, zaświadczenie od pracodawcy, które możemy złożyć w Austriackim urzędzie pracy.