Reklama

Przychody z zagranicznych targów

Wielu polskich przedsiębiorców, którzy założyli firmy w Niemczech i wyjeżdżają na targi w innych krajach, zadaje nam pytanie, jak powinni opodatkowywać przychody osiągnięte na tych targach. Z tego też powodu postanowiliśmy wyjaśnić ten temat, co zapewne pomoże również polskim firmom wyjeżdżającym na targi w Niemczech.

Jeśli w czasie zagranicznych targów w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej przedsiębiorca dokona zawarcia umowy, z perspektywy podatku VAT istotne jest, czy podczas targów doszło jedynie do podpisania umowy, a dostawa przedmiotu umowy lub wykonanie usługi nastąpiły w późniejszym terminie, czy też w czasie targów miała miejsce również realizacja umowy, a więc na przykład przekazanie zakupionego towaru.

Sprzedaż towarów bezpośrednio na targach

Jeśli towary są sprzedawane i przekazywane nabywcy bezpośrednio na targach, jest to transakcja podlegająca opodatkowaniu w danym kraju członkowskim. Oznacza to, że należy naliczyć i odprowadzić zagraniczny podatek VAT. Obrót z tego tytułu nie podlega wówczas opodatkowaniu na terenie Niemiec. Jeżeli przedsiębiorca nie ma miejsca zamieszkania, zwykłego pobytu czy też siedziby firmy na terenie danego państwa członkowskiego UE i dokonuje tam transakcji, w których nie dochodzi do przeniesienia obowiązku podatkowego na klienta (jak np. w przypadku dostaw krajowych), zasadniczo musi on zarejestrować się we właściwym zagranicznym urzędzie skarbowym lub ustanowić przedstawiciela podatkowego, a następnie składać tam miesięczne/kwartalne i roczne deklaracje VAT. Nie ma przy tym znaczenia, czy towary sprzedawane są osobom fizycznym, czy też przedsiębiorstwom. Decydujący jest fakt, iż w momencie transportowania towarów z Niemiec do innych krajów członkowskich UE przedsiębiorca nie wie jeszcze, czy w ogóle uda mu się sprzedać towar na targach. Nie ma jeszcze odbiorcy, nie istnieje też żadna umowa dostawy czy transportu towarów. Z tego względu nie mamy tu do czynienia ze zwolnioną z podatku dostawą wewnątrzwspólnotową (ma ona miejsce wyłącznie wtedy, gdy odbiorca jest już zdefiniowany w chwili dostawy z Niemiec), lecz z dostawą krajową. 

Zawarcie umowy na targach

W tym miejscu należy wyróżnić przypadek, w którym na targach dochodzi jedynie do zawarcia umowy, a samo zlecenie (wykonanie usługi / dostawa towaru) realizowane jest już w późniejszym terminie.

  1. Późniejsza dostawa towaru do przedsiębiorcy w innym kraju członkowskim

Jeśli efektem zawartej na targach umowy jest dostawa towaru do przedsiębiorcy w innym kraju członkowskim UE, mamy wprawdzie do czynienia z transakcją podlegająca opodatkowaniu, jednak jako dostawa wewnątrzwspólnotowa jest ona zwolniona z VAT. W odróżnieniu od opisanych wcześniej okoliczności, odbiorca towaru znany jest już w momencie rozpoczęcia dostawy towaru do miejsca przeznaczenia.

  1. Późniejsza dostawa towaru do osoby fizycznej w innym kraju członkowskim UE

Jeżeli towar jest dostarczany do osoby fizycznej w innym państwie członkowskim UE, transakcja ta podlega opodatkowaniu w Niemczech. Jest to bezpośrednio związane z zasadą, iż państwem realizacji dostawy jest to, w którym rozpoczęła się wysyłka lub transport, a więc w tym przypadku Niemcy. Należy zatem naliczyć i odprowadzić niemiecki podatek VAT.

  1. Świadczenie usług

Jeśli dany przypadek nie jest dostawą (a więc nabyciem prawa do dysponowania przedmiotem dostawy) w rozumieniu ustawy o podatku VAT, mamy do czynienia ze świadczeniem usług. Obrót podlega wówczas opodatkowaniu VAT na niemieckich zasadach, jeżeli miejsce świadczenia usługi znajduje się na terenie Niemiec.

a
) Świadczenie usług osobom fizycznym

Jeśli usługa jest świadczona osobie fizycznej, za miejsce jej realizacji zasadniczo uznaje się lokalizację, w której przedsiębiorca prowadzi swoją działalność, a więc Niemcy. Istnieją jednak liczne wyjątki od tej zasady, w związku z czym w przypadku wielu rodzajów usług istotne jest miejsce, w którym są one faktycznie świadczone. Gdy na przykład wykonywane są prace na rzeczach ruchomych bezpośrednio u klienta w innym państwie członkowskim, podatek VAT musi zostać naliczony i odprowadzony właśnie tam. Z tego powodu niemiecki przedsiębiorca musi zarejestrować się za granicą jako podatnik VAT lub ustanowić przedstawiciela podatkowego, a następnie składać miesięczne/kwartalne i roczne deklaracje VAT w danym kraju UE.

b) Świadczenie usług przedsiębiorcom

Jeśli usługa jest świadczona na rzecz przedsiębiorcy, miejscem jej realizacji jest z reguły lokalizacja, w której odbiorca usługi prowadzi swoją działalność. W przypadku klientów z innych państw UE będzie to więc zawsze dany kraj członkowski. Jednakże również w tym przypadku istnieją pewne wyjątki od ogólnej zasady.

 W razie pytań zapraszamy na
www.smuda-consulting.com
lub telefonicznie
0048 / 77 403 24 26