Reklama

Kiedy niemiecki Finanzamt szacuje podatek – ważne wskazówki

finanzamt

Jeśli niemiecki urząd skarbowy wyśle tzw. szacunkową decyzję podatkową (niem. Schätz-Steuerbescheid), sytuacja może szybko stać się niewygodna dla rzemieślników. Oto co osoby samozatrudnione powinny wiedzieć o naliczaniu podatku i co powinny zrobić, aby uniknąć kłopotliwych sytuacji.

Kiedy można się spodziewać szacunkowej decyzji podatkowej? Niemiecki Finanzamt oszacuje podstawy opodatkowania, jeśli deklaracje podatkowe nie zostaną złożone do urzędu skarbowego w terminie, a przedsiębiorca nie zareaguje na wezwanie do ich złożenia. Decyzje szacunkowe mogą obecnie dotyczyć roku podatkowego 2022. Jeśli przedsiębiorca nie korzystał z usług doradcy podatkowego, zeznania za rok 2022 powinny zostać złożone w urzędzie skarbowym w formie elektronicznej najpóźniej do 2 października 2023 r. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, możliwe są dwa scenariusze. Urząd skarbowy natychmiast wysyła decyzje szacunkowe o naliczonym podatku bez wcześniejszych monitów. Dotyczy to głównie przedsiębiorców, którzy od lat notorycznie spóźniają się z wywiązywaniem się ze swoich zobowiązań podatkowych. Każdy, kto się do tej pory sumiennie wywiązywał z terminów składania deklaracji i spóźnił się po raz pierwszy za rok podatkowy 2022, może najpierw otrzymać wezwanie do rozliczenia albo upomnienie.

Przyszło drugie upomnienie z Finanzamtu – co robić?

W przypadku otrzymania wezwania do złożenia zeznania podatkowego za 2022 r. zdecydowanie należy odpowiedzieć na nie pisemnie, a przede wszystkim niezwłocznie. Jeśli bowiem poinformuje się urząd skarbowy o przyczynach opóźnienia i wskaże niedaleki termin, w którym zaległe deklaracje za 2022 r. zostaną złożone, Finanzamt zazwyczaj odstąpi od wysłania szacunkowej decyzji podatkowej. Urząd skarbowy może jednak skorzystać z naliczenia dopłaty za zwłokę (niem. Verspätungszuschlag). Każdy, kto nie zareaguje na wezwanie, ryzykuje otrzymanie oszacowanego wymiaru podatku.

Niedopłata po otrzymaniu decyzji szacunkowej

Jeśli urząd skarbowy oszacuje podstawy opodatkowania na 2022 r., zwykle szacuje je w taki sposób, że wystąpią znaczne niedopłaty w podatku dochodowym, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od działalności gospodarczej i podatku VAT.

Można jednak złożyć odwołanie od oszacowanego przez urząd skarbowy wymiaru podatku. Finanzamt zaakceptuje wniosek o zawieszenie egzekucji (= oszacowane podatki nie muszą być płacone lub są płacone tylko częściowo), jednak tylko wtedy, gdy zeznania podatkowe za 2022 r. zostaną złożone w terminie płatności, a sytuacja, że należne są znacznie niższe podatki, będzie wystarczająco jasna. Jeśli zeznania podatkowe za 2022 r. nie zostaną złożone, kwoty wynikające z decyzji szacunkowej muszą zostać przekazane do urzędu skarbowego bez żadnych „ale”.

Zaległe podatki nie zostały uregulowane

Jeśli zaległe podatki, będące wynikiem decyzji szacunkowej, nie zostaną zapłacone do urzędu skarbowego na czas, może to być naprawdę kosztowne. Wynika to z faktu, że urząd skarbowy nałoży 1% dopłaty za zwłokę (niem. Säumniszuschlag) za każdy miesiąc, w którym płatności są zaległe. Nawet jeśli zeznania podatkowe za rok 2022 zostaną później przesłane do urzędu skarbowego, a rzeczywisty podatek będzie znacznie niższy niż szacowany (co prawdopodobnie będzie miało miejsce), dopłaty za zwłokę za szacowany podatek muszą i tak zostać zapłacone.

Wpłacenie kwot podatku wynikających z decyzji szacunkowej

Jeśli osoba samozatrudniona zapłaci podatki określone w decyzji szacunkowej, nie zwalnia jej to z obowiązku złożenia zeznania podatkowego za 2022 r. Możliwe są tutaj dwa scenariusze. Jeśli podatnik nie odpowie na decyzję szacunkową i nie zapłaci oszacowanego podatku, urząd skarbowy wyśle nową decyzję szacunkową z jeszcze wyższymi zaległościami podatkowymi. W drugim scenariuszu urząd skarbowy przekaże sprawę podatkową do Federalnego Biura ds. Grzywien i Kar (niem. Bußgeld- und Strafsachenstelle). Dzieje się tak, ponieważ Finanzamt zakłada, że jeśli szacowany podatek zostanie zapłacony, to rzeczywiste zobowiązanie podatkowe jest znacznie wyższe niż oszacowany podatek. Oznacza to, że popełniono przestępstwo uchylania się od opodatkowania (niem. Steuerhinterziehung). To samo dotyczy sytuacji, w której podatnik płaci podatek z szacunkowego wymiaru podatku, przeprowadzana jest kontrola podatkowa za ten szacunkowy rok podatkowy, a kontroler urzędu skarbowego ustala jeszcze wyższy podatek.

Zastrzeżenie prawa do powtórnego obliczenia wymiaru podatku (Nachprüfungsvorbehalt)

Oszacowanie podatku przez urząd skarbowy zawsze podlega weryfikacji. Oznacza to, że szacunkowa decyzja podatkowa może zostać zmieniona w dowolnym momencie, gdy tylko deklaracje podatkowe za 2022 r. zostaną złożone w urzędzie skarbowym.

Jeśli jednak urząd skarbowy nie otrzyma żadnych deklaracji podatkowych za 2022 r., zastrzeżenie prawa do powtórnego obliczenia wymiaru podatku może również zostać anulowane. Każdy, kto nawet w tym momencie nie zareaguje, aby odwołać się od anulowania zastrzeżenia prawa i złożyć zeznania podatkowe za 2022 r., zostanie uznany za osobę uchylającą się od opodatkowania i odpowiednio ukarany.

Dalsze konsekwencje po otrzymaniu szacunkowej decyzji podatkowej

Szacunkowa decyzja podatkowa jest zawsze nieprzyjemna i należy jej unikać. Wynika to z faktu, że jeśli przedsiębiorca jest nierzetelny w sprawach podatkowych, może to skutkować dalszymi niedogodnościami. Urząd skarbowy może np. odmówić wydania zaświadczenia o zwolnieniu z potrącenia podatku budowlanego (niem. Freistellungsbescheinigung zur Bauabzugssteuer) lub wszcząć specjalne kontrole w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego, lub kontrolę kasy fiskalnej. Zgodnie z dewizą: Jeśli ktoś nie dopełnia obowiązków podatkowych, z pewnością popełnia wiele innych błędów podatkowych.

Wyjście: skorzystanie z pomocy doradcy podatkowego

Jeśli urząd skarbowy najpierw wysyła przypomnienie o złożeniu deklaracji podatkowych za 2022 r. i jest jasne, że nie będzie możliwe złożenie deklaracji podatkowych w ciągu najbliższych kilku miesięcy, należy zlecić doradcy podatkowemu ustalenie zysków za 2022 r. i wypełnienie deklaracji podatkowych. Jeśli urząd skarbowy zostanie poinformowany o tym fakcie, zastosowanie będzie miał nowy termin składania zeznań podatkowych za rok 2022 – a mianowicie 31 lipca 2024 r. Wyeliminowałoby to wydanie szacunkowej decyzji podatkowej, a także dalsze kary i niekorzystne opodatkowanie.

Urząd skarbowy podaje zawyżone szacunki

Nierzadko zdarza się, że urzędnicy urzędu skarbowego przesadzają przy szacowaniu podstaw opodatkowania. Jeśli obrót znacznie odbiega w górę od obrotu wynikającego z zaliczkowych deklaracji VAT za 2022 r. (np. o 100 000 euro) lub jeśli zysk jest szacowany na kilka tysięcy euro wyższy niż w 2021 r., a nie ma na to żadnych dowodów, należy złożyć sprzeciw od szacunkowej decyzji podatkowej. W odwołaniu należy poprosić urząd skarbowy o odniesienie się do oceny szacunku. Jeśli okaże się, że szacunek był zawyżony, urząd skarbowy anuluje decyzję szacunkową i wyda nową, bardziej umiarkowaną.