Okres wypowiedzenia pracy w Niemczech - jak go poprawnie obliczyć?

wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy (niem. Kündigung) powinno być dobrze przemyślaną decyzją. Przede wszystkim jednak trzeba złożyć rezygnację tak, aby była również skuteczna. Należy w tym celu poprawnie obliczyć obowiązujący okres wypowiedzenia. Jak obliczyć Kündigungsfrist w Niemczech? Sprawdzamy!

Nie ma znaczenia, czy pracownik chce zmienić pracę, czy szef chce zwolnić pracownika – jeśli strony nie dotrzymają okresu wypowiedzenia, nie rozstaną się tak szybko. Poniżej wyjaśnienie, który termin kogo dotyczy, kiedy rozpoczyna się okres wypowiedzenia i przykłady prawidłowych obliczeń.

Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje pracownika, który chce się zwolnić sam?

W przypadku pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie powyżej 6 miesięcy ustawowy okres wypowiedzenia wynosi cztery tygodnie. Rezygnację należy złożyć do 15. lub do końca miesiąca kalendarzowego. W okresie próbnym ustawowy okres wypowiedzenia w Niemczech wynosi tylko dwa tygodnie.

Jeśli umowa o pracę przewiduje dłuższy okres wypowiedzenia, to wówczas jest on wiążący. Krótszy czas byłby tym samym nieskuteczny. Jeżeli pracodawca jest związany układem zbiorowym pracy, obowiązują ustalone w nim terminy – ale tylko wtedy, kiedy są one korzystniejsze dla pracownika. 

Kündigungsfrist w Niemczech: Jak poprawnie obliczyć okres wypowiedzenia jako pracownik?

Niezależnie od tego, czy pracownika obowiązuje ustawowy okres wypowiedzenia, czy umowny, podstawą wyliczenia zawsze jest data wpływu wypowiedzenia do pracodawcy, a nie data sporządzenia wypowiedzenia.

Sam dzień wpłynięcia wypowiedzenia nie jest jednak jeszcze uwzględniany przy obliczaniu okresu wypowiedzenia. Termin zaczyna obowiązywać dopiero od następnego dnia. Niedziele i święta są liczone jako normalne dni robocze. Dzień tygodnia, w którym pracodawca otrzymał wypowiedzenie, odpowiada dniu tygodnia, w którym kończy się jego termin.

Przykład: 

Pracownika obowiązuje ustawowy okres wypowiedzenia wynoszący cztery tygodnie do 15 lub do końca miesiąca kalendarzowego. Chce on zakończyć pracę w czwartek, 15 czerwca 2023 r. W takim przypadku wypowiedzenie musi dotrzeć do pracodawcy najpóźniej do czwartku, 18 maja 2023 r. W przeciwnym razie wypowiedzenie będzie skuteczne dopiero od 30 czerwca 2023 roku.

Miesięczny okres wypowiedzenia

Jeżeli okres wypowiedzenia liczony jest w miesiącach zamiast w tygodniach, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień zakończenia okresu nie odpowiadają dniom tygodnia, lecz dniom kalendarzowym.

Przykład

Załóżmy, że okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc do 15. lub do końca miesiąca kalendarzowego i pracownik chce znowu wypowiedzieć umowę w czwartek 15 czerwca 2023 r. W takim przypadku wypowiedzenie musi dotrzeć do pracodawcy najpóźniej do poniedziałku 15 maja 2023 roku.

3-miesięczny okres wypowiedzenia

W przypadku kilkumiesięcznego okresu wypowiedzenia termin ulega odpowiedniemu przedłużeniu. Na przykład, jeśli obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia do 15. lub na koniec miesiąca kalendarzowego, wypowiedzenie powinno dotrzeć do pracodawcy 15 marca 2023 roku, aby było skuteczne z dniem 15 czerwca 2023 roku.

Okres wypowiedzenia z końcem miesiąca lub kwartału

Niektóre umowy o pracę przewidują również okresy wypowiedzenia wyłącznie na koniec miesiąca lub nawet na koniec kwartału. Aby móc złożyć wypowiedzenie z dniem 30 czerwca 2023 r., wypowiedzenie z miesięcznym okresem wypowiedzenia musiałoby dotrzeć do pracodawcy najpóźniej do 30 maja 2023 roku. 31 maja byłoby już nieważne, ponieważ czerwiec jest o dzień krótszy.

W takim przypadku wypowiedzenie obowiązywałoby dopiero 31 lipca 2023 r., gdyby skuteczny był okres wypowiedzenia na koniec miesiąca. W przypadku okresu wypowiedzenia na koniec kwartału rezygnacja byłaby skuteczna dopiero 30 września 2023 roku.

Jak obliczyć okres wypowiedzenia z perspektywy  pracodawcy?

Zasadniczo tak samo, jak z perspektywy pracownika (patrz wyżej), z wyjątkiem tego, że punkt wyjścia dla pracodawców może być inny. Ponieważ, w przeciwieństwie do pracowników, ustawowy okres wypowiedzenia dla pracodawców jest automatycznie przedłużany od momentu, kiedy ich pracownicy przepracują u nich dłużej niż dwa lata.

Zamiast czterech tygodni do 15. lub do końca miesiąca kalendarzowego, po 2 latach obowiązuje okres jednego miesiąca do końca miesiąca kalendarzowego, po 5 latach wydłuża się on do dwóch miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego. Po 8 latach pracy to 3 miesiące do końca miesiąca kalendarzowego, po 10 latach, 4 miesiące do końca miesiąca kalendarzowego, po 12 latach, 5 miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego, po 15 latach, 6 miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego, a po 20 latach pracy okres wypowiedzenia wynosi aż 7 miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego.