Reklama

Wypadki przy pracy w Niemczech - Garść niezbędnych informacji

 

Liczba pracowników z Polski w Niemczech liczona jest już w setkach tysięcy. Niestety nad Renem też zdarzają się wypadki w pracy. 

Jeśli zatem wypadek przy pracy już się wydarzy, poszkodowani zabezpieczeni są kompleksowym systemem opiekuńczo-odszkodowawczym ze strony instytucji ubezpieczającej od następstw nieszczęśliwych wypadków, a czym jest wypadek przy pracy? Otóż pojęcie wypadku przy pracy odnosi się nie tylko do wypadków, zaistniałych podczas wykonywania pracy najemnej. Ma ono o wiele szersze znaczenie i wiąże się z faktem, iż na przestrzeni lat funkcjonowania ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków krąg ubezpieczonych znacznie się poszerzył.

 

Nie tylko pracownicy

Obecnie ubezpieczeniem objęci są nie tylko pracownicy, wykonujący działalność zawodową, lecz także wiele innych grup osób, jak na przykład uczęszczający do szkoły uczniowie, dzieci w przedszkolach czy osoby udzielające pierwszej pomocy na miejscu wypadku drogowego. Ogólnie można więc stwierdzić, że wypadkami przy pracy są wypadki, którym ulegają ubezpieczeni wskutek wykonywania czynności objętych ubezpieczeniem. Ustawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia ochronę podczas wykonywania tychże czynności.

 

Zdarzenia nie objęte ochroną ubezpieczeniową

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte urazy i uszczerbki na zdrowiu, które wystąpiły bez zaistnienia przyczyny zewnętrznej podczas wykonywania czynności objętych ubezpieczeniem. Jeśli na przykład dziecko w przedszkolu zacznie nagle samoistnie krwawić z nosa lub siedzący za biurkiem pracownik dostanie zawału serca, nie będzie to uznane za wypadek przy pracy. Ustawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków z reguły nie przyznaje też odszkodowań za poniesione straty materialne.

 

Wypadek przy pracy – informacje dla pracownika

Wypadek przy pracy powodujący co najmniej 3-dniową niezdolność do pracy musi zostać zgłoszony przez pracodawcę do branżowego zakładu ubezpieczeń lub kasy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (niem. Unfallkasse). Zakład pracy sporządza zgłoszenie wypadku przy pracy, które można również wypełnić online na stronach internetowych wielu branżowych zakładów ubezpieczeń oraz kas ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Z kolei lekarz prowadzący przygotowuje przewidziany na tę okoliczność raport i przesyła go do instytucji ubezpieczającej od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Wizyta u lekarza orzecznika ubezpieczenia wypadkowego

Lekarze orzecznicy ubezpieczenia wypadkowego specjalizują się w leczeniu osób, które odniosły obrażenia w wypadkach. Stawienie się u lekarza orzecznika jest konieczne, jeśli obrażenia odniesione w wypadku spowodowały niezdolność do pracy wykraczającą poza dzień, w którym wydarzył się wypadek, lub okres niezbędnej opieki lekarskiej będzie trwać prawdopodobnie powyżej 7 dni. Także kiedy konieczne jest przyjmowanie leków i korzystanie ze środków pomocniczych, jak na przykład kule, laski, protezy, lub mamy do czynienia z ponownym zachorowaniem spowodowanym skutkami wypadku. W przypadku lekkich obrażeń pacjent kierowany jest przez lekarza orzecznika do dalszego leczenia u swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W takich sytuacjach lekarz orzecznik ubezpieczenia wypadkowego nadzoruje proces leczenia na przykład w ramach wizyt kontrolnych. Pacjenci z urazami oczu, gardła, nosa, czy uszu mogą zgłosić się bezpośrednio do odpowiedniego lekarza specjalisty lub są tam kierowani przez lekarza orzecznika.

 

Wypadek przy pracy – informacje dla pracodawcy

Wypadki przy pracy, w zależności od ich ciężkości, niosą za sobą stres i zamęt, podstawą jest więc zachowanie zimnej krwi. Po udzieleniu pierwszej pomocy pojawia się kwestia świadczeń z ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Należy jednak przy tym przestrzegać pewnych reguł. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłaszania wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy (lub z pracy) do ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeśli spowodowały one co najmniej 3-dniową niezdolność do pracy. Zgłoszenie następuje najczęściej za pomocą formularza. Następnie instytucja ustawowego ubezpieczenia sprawdza, czy i w jakim zakresie dany pracownik objęty jest ochroną ubezpieczeniową. Kluczowe znaczenie ma tu kwestia, czy czynność, która doprowadziła do wypadku lub choroby zawodowej, jest rzeczowo powiązana z samym stosunkiem zatrudnienia. Z perspektywy ubezpieczeniowej do czynności służbowych należy także konserwacja urządzeń oraz udział w organizowanych przez firmę aktywnościach sportowych, wycieczkach czy imprezach.