Reklama
Reklama

Ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne w Niemczech

4 grudnia 2018 w Federalnym Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie o wielkościach przeliczeniowych w ubezpieczeniach społecznych na 2019 rok. Granica wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne oraz pielęgnacyjne uległa dalszemu podwyższeniu. Wzrosła też górna granica wysokości rocznego wynagrodzenia za pracę, do której pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Maksymalna składka w powszechnym ubezpieczeniu emerytalnym wzrosła o około 15 euro (do 632,10 euro) w zachodnich landach oraz o około 32,50 euro (do 571,95 euro) w landach wschodnich.

Wyższa stała się też (liczona po połowie) maksymalna składka na ubezpieczenie zdrowotne – we wszystkich landach wzrosła ona o 8,21 euro, do kwoty 331,24 euro. W 2019 roku po raz kolejny wzrosły również przeliczniki, odgrywające istotną rolę w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym i emerytalnym. Wynika to z „rozporządzenia o wielkościach przeliczeniowych w ubezpieczeniach społecznych na 2019 rok”, które zostało opublikowane w Federalnym Dzienniku Ustaw. We wrześniu 2018 Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (niem. skrót BMAS) opublikowało projekt tego rozporządzenia. Po upływie około miesiąca gabinet federalny uchwalił rozporządzenie w formie przedstawionej w projekcie, a z końcem listopada 2018 rozporządzenie zostało przyjęte również przez Bundesrat.

Po raz kolejny wzrosła granica wymiaru składki w ubezpieczeniu emerytalnym

Wartości na 2019 rok zostały dostosowane w oparciu o wzrost wynagrodzeń w 2017 roku, porównany ze stanem z roku 2016. Według danych Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych stopa wzrostu płac wyniosła 2,46% w tak zwanych starych oraz 2,83% w nowych landach. Rok wcześniej wartości te wyniosły odpowiednio 2,30 oraz 3,11%. W związku z tym odpowiednio zwiększyła się granica wymiaru składki na powszechne ubezpieczenie emerytalne, odnosząca się do miesięcznych dochodów brutto. W 2019 roku wzrosła ona o 200 euro, do kwoty 6700 euro w zachodnich landach oraz o 250 euro, do kwoty 6150 euro w landach wschodnich. Oznacza to, że w bieżącym roku składki na powszechne ubezpieczenie emerytalne muszą być odprowadzane aż do osiągnięcia górnej granicy dochodów, wynoszącej 80 400 euro (zachodnie landy) oraz 73 800 euro (wschodnie landy). Dochody wykraczające poza ten limit nie podlegają już oskładkowaniu. Powyższa górna granica dochodów obowiązuje również w odniesieniu do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.

Górna granica dochodów wyższa również w ubezpieczeniu zdrowotnym

Obowiązująca we wszystkich landach górna granica wysokości rocznego wynagrodzenia za pracę, do której pracownik podlega ustawowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, wzrosła o 1350 euro (lub 2,3%), do kwoty 60 750 euro. Utrudnia to możliwość przejścia do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. W bieżącym roku jest to możliwe dopiero przy uzyskiwaniu miesięcznych dochodów brutto, które przekraczają 5062,50 euro. Z dniem 1 stycznia 2019 górna granica wymiaru składki w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym wzrosła o 112,50 euro, do 4537,50 euro miesięcznie. W perspektywie rocznej wynosi więc ona 54 450 euro.

Dobrze zarabiający zapłacą wyższą składkę emerytalną i zdrowotną

W 2019 roku wzrosły również miesięczne składki dla dobrze zarabiających pracowników, których dochody wykraczają poza podwyższoną już górną granicę wymiaru składki. W tzw. starych landach maksymalna składka wzrosła o ponad 30 euro, do kwoty 1246,20 euro. Z kolei w tzw. nowych landach zwiększyła się ona o ponad 65 euro, do 1143,90 euro. Ponieważ pracodawca i pracownik opłacają składki w równych częściach, w ekstremalnym przypadku obie strony zapłacą o 15 (zachodnie landy) lub 32,50 euro (wschodnie landy) więcej. Mimo wzrostu granicy wymiaru składki zmniejszeniu uległa wysokość maksymalnej składki na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. Jest to spowodowane zmniejszeniem wysokości samej składki. Obniżka wynosi maksymalnie 27,50 euro w starych oraz 20,25 euro w nowych landach. Połowa maksymalnej składki na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne z prawem do zasiłku chorobowego (bez składki dodatkowej) wzrosła o 8,21 euro, do kwoty 331,24 euro. W zależności od indywidualnej dla poszczególnych kas chorych wysokości składki dodatkowej, która od 2019 roku jest w połowie dotowana przez pracodawcę, ewentualne dodatkowe odciążenie może wynieść do 39 euro. Maksymalna składka na ubezpieczenie pielęgnacyjne wzrosła o 11,06 euro miesięcznie dla rodziców oraz o 14,49 euro dla osób bezdzietnych. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę połowę tej składki finansuje pracodawca.