Reklama
X

Zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia emerytalnego w Niemczech

Od 1 stycznia 2013 roku pracownicy w Republice Federalnej Niemiec uzyskujący niewielkie wynagrodzenie do 450 euro w ramach tak zwanego Minijob podlegają zasadniczo obowiązkowi ubezpieczeniowemu i pełnemu oskładkowaniu w ustawowym ubezpieczeniu emerytalnym. Opłacana przez pracodawcę część składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi 3,9% wynagrodzenia za pracę lub 13,9% w przypadku wykonywania Minijob na rzecz prywatnych gospodarstw domowych.

Jej wysokość wynika z różnicy pomiędzy zryczałtowaną składką pracodawcy (15% w przypadku wykonywania Minijob na rzecz przedsiębiorstwa lub 5%, jeśli zatrudnienie to odbywa się na rzecz prywatnego gospodarstwa domowego) a pełną składką na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 18,9%. Należy przy tym pamiętać, że pełna składka na ubezpieczenie emerytalne jest płacona od wynagrodzenia za pracę wynoszącego co najmniej 175 euro.

Zalety opłacania pełnych składek na ubezpieczenie emerytalne
Zalety obowiązku ubezpieczeniowego wynikają z uzyskania przez pracownika okresów składkowych w ubezpieczeniu emerytalnym są poważne. Oznacza to, iż okres zatrudnienia w pełni uwzględniany jest przy wszelakich okresach oczekiwania oraz wlicza się do minimalnego okresu ubezpieczenia. Obowiązkowe okresy składkowe są niezbędne m.in. do:
– wcześniejszego przejścia na emeryturę
– uzyskania prawa do świadczeń rehabilitacyjnych (zarówno pod względem medycznym, jak i w życiu zawodowym)
– uzyskania tzw. odprawy przejściowej w przypadku korzystania ze środków rehabilitacji z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego – uzyskania bądź utrzymania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej
– roszczeń prawnych o przekazywanie części wynagrodzenia na pracownicze programy emerytalne
– spełnienia kryteriów przystąpienia do prywatnego ubezpieczenia emerytalnego z dofinansowaniem państwowym (jak np. tzw. Riester-Rente), którym objęty zostaje pracownik i ewentualnie jego małżonek
Poza tym wynagrodzenie za pracę jest wówczas uwzględniane w swojej pełnej wysokości przy ustalaniu wysokości emerytury.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia emerytalnego
Jeśli pracownik nie chce być objęty obowiązkiem ubezpieczeniowym, może zostać z niego zwolniony na własny wniosek. W tym celu musi pisemnie poinformować pracodawcę, iż życzy sobie zwolnienia z obowiązku ubezpieczenia emerytalnego. Jeśli dana osoba jest zatrudniona w kilku miejscach w ramach Minijob, wniosek o zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia będzie obejmował wszystkie trwające zatrudnienia. Poza tym pracownik jest zobowiązany do informowania o złożeniu takiego wniosku wszystkich innych (także przyszłych!) pracodawców, u których wykonuje lub będzie wykonywał pracę w ramach Minijob. Zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia jest wiążące na czas trwania zatrudnienia/zatrudnień i nie podlega odwołaniu. Zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia zasadniczo rozpoczyna się z początkiem miesiąca, w którym wniosek został złożony u pracodawcy, jednak nie wcześniej niż z początkiem zatrudnienia. Konieczne jest, aby pracodawca zgłosił zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia w Centrali ds. Minijob do momentu naliczania kolejnego wynagrodzenia. Powinno się to odbyć najpóźniej do 6 tygodni od momentu otrzymania ww. wniosku przez zakład pracy. W przeciwnym razie zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia emerytalnego rozpocznie się dopiero po upływie następnego miesiąca od momentu, w którym zgłoszenie to wpłynęło do Centrali ds. Minijob.

Konsekwencje zwolnienia z obowiązku ubezpieczenia emerytalnego
Osoby wykonujące Minijob, które złożą wniosek o zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia emerytalnego, dobrowolnie rezygnują z wymienionych wyżej korzyści. Wskutek zwolnienia pracodawca opłaca jedynie zryczałtowaną składkę w wysokości 15% wynagrodzenia (lub 5%, jeśli jest to zatrudnienie w prywatnym gospodarstwie domowym). W takiej sytuacji pracownik nie opłaca również finansowanej przez siebie części składki. Skutkuje to tym, iż miesiące pracy uwzględniane przy różnego rodzaju okresach oczekiwania liczone są jedynie proporcjonalnie. To samo odnosi się do uzyskiwanego wynagrodzenia – jest ono uwzględniane przy naliczaniu emerytury w sposób proporcjonalny, nie zaś w pełnej wysokości.