Reklama
X

Kindergeld 18+ w Niemczech

Za każdym razem, gdy rodzi się dziecko, świat tworzony jest od nowa, a w ujęciu ekonomicznym wychowanie dziecka do 19. roku życia to olbrzymi wysiłek i ogromny koszt, ale... Okazuje się, że po osiągnięciu pełnoletności zdecydowana większość dzieci nadal pozostaje na garnuszku rodziców. W związku z tym często poruszanym tematem wśród osób pracujących w Niemczech jest zasiłek rodzinny z Niemiec dla dzieci pełnoletnich. Warunki, jakie należy spełnić, aby kontynuować pobieranie świadczenia, postaramy się nakreślić w poniższym tekście.

Otóż jednym z warunków, aby w dalszym ciągu pobierać wspomniane świadczenie po ukończeniu pełnoletności, jest kontynuacja nauki. Liczy się zatem aktualny status w edukacji dziecka. Dzieci pełnoletnie, które nie ukończyły kształcenia zawodowego bądź studiów, mogą otrzymywać świadczenie również w czasie oczekiwania na rozpoczęcie dalszego etapu edukacji (oczekiwanie na miejsce na studiach bądź w szkole zawodowej) – UWAGA: przerwa nie powinna być dłuższa niż 4 miesiące! – a także w trakcie kształcenia zawodowego lub studiów i w trakcie „okresu pomostowego”, czyli przerwy wakacyjnej pomiędzy kolejnymi etapami edukacji. Dzieci pełnoletnie, które ukończyły kształcenie zawodowe lub studia, jednak nie ukończyły 25. roku życia, także w dalszym ciągu mogą pobierać Kindergeld, ale warunkiem tego jest oczekiwanie na kolejne miejsce na studiach bądź w szkole zawodowej – np. drugi etap studiów (studia magisterskie).

  • Kindergeld dla uczących się i pracujących

Często pojawia się też pytanie, czy dziecko może pobierać Kindergeld, ponieważ się uczy, ale „dorabia” sobie np. do studiów. Familienkasse mówi tutaj o „nieszkodliwej działalności zarobkowej” (unschädliche Erwerbstätigkeit). A oto, co kryje się pod tym pojęciem. Otóż nieszkodliwa działalność zarobkowa występuje wtedy, kiedy praca zarobkowa wynika z odpłatnych praktyk zawodowych, które odbywają się w ramach nauki zawodu, albo stanowi tzw. Mini-Job, czyli pracę dorywczą, z wynagrodzeniem do 450 euro (w Niemczech) i łączny tygodniowy czas pracy nie przekracza 20 godzin – brany jest tutaj pod uwagę wymiar godzin ujęty w umowie o pracę. UWAGA! Jeżeli dziecko pracuje w trakcie wakacji, wówczas może pracować w pełnym wymiarze godzin (czyli ok. 40 godzin tygodniowo), jednak w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące! Czas ten daje nam roczną średnią ok. 20 godzin tygodniowo. Warunki te dotyczą dzieci, które kontynuują naukę w pełnym wymiarze godzin (studia dzienne). Nie liczą się tutaj studia zaoczne, ponieważ minimalny tygodniowy czas nauki powinien wynieść minimum 20 godzin.

  • Okres przejściowy po zakończeniu kształcenia a brak kontynuacji nauki

Często po zakończeniu pierwszego kształcenia (liceum, technikum szkoła zawodowa), kiedy osiąga się już pełnoletność, pada pytanie, czy dziecko może w dalszym ciągu otrzymywać Kindergeld, ponieważ jest jeszcze na utrzymaniu rodziców. Okazuje się, że taka możliwość istnieje, jednak idą za tym warunki, które trzeba spełnić. Po pierwsze – brak miejsca w wyższej szkole zawodowej, na studiach. Jest to wypadek, kiedy dziecko chce kontynuować naukę, jednak w żadnej szkole lub uczelni nie ma dla niego miejsca, czyli jego starania okazały się bezowocne, wtedy można pobierać Kindergeld. Trzeba jednak skrupulatnie udowodnić starania, które były czynione, aby uzyskać możliwość dalszej nauki. Mogą to być np. aplikacje, decyzje odmowne z uczelni. Po drugie – zarejestrowanie w urzędzie pracy w oczekiwaniu na możliwość własnej pracy zarobkowej. Jest to wypadek, kiedy dziecko nie chce kontynuować nauki, a pragnie rozpocząć „życie na własny rachunek”, ale nie może natychmiast znaleźć odpowiedniego zatrudnienia, wówczas można pobierać Kindergeld do momentu ukończenia 21. roku życia. Warunkiem jest tutaj zarejestrowanie w urzędzie pracy i co 3 miesiące zgłaszanie, iż w dalszym ciągu syn/córka jest osobą bezrobotną.

  • Kindergeld dla dzieci będących w związku małżeńskim?

Do 2012 roku w przyznawaniu Kindergeldu w Niemczech było brane pod uwagę kryterium dochodowe. W momencie, kiedy kryterium to zostało zniesione, pojawiły się wkrótce zmiany w przepisach dotyczących wypłacania zasiłku dla dzieci będących w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim. W wyroku Bundesfinanzhof (BFH) z 17.10.2013, który został podany do informacji publicznej 22.01.2014, zostało zatwierdzone prawo do pobierania Kindergeldu dla dzieci będących w wyżej wymienionych związkach do momentu ukończenia 25. roku życia, jeżeli kontynuują one naukę, mimo że obowiązek utrzymania w teorii i praktyce przeszedł w momencie zawarcia związku na małżonka/partnera. 

  • Kindergeld po 25. roku życia?

Jak już wyżej wspomniano, Kindergeld można pobierać maksymalnie do 25. roku życia, jeżeli spełni się odpowiednie warunki. Istnieje jednak wyjątek, kiedy Kindergeld będzie wypłacany nawet po ukończeniu 25 lat. Wyjątkiem tym jest niepełnosprawność dziecka, skutkująca stałą opieką rodziców i brakiem możliwości samodzielnego funkcjonowania. Ważne jest, aby roczny dochód niepełnosprawnego dziecka nie przekroczył kwoty wolnej od podatku. Trzeba mieć jednak na uwadze, że po „osiemnastce” urząd będzie skrupulatnie kontrolował, czy Kindergeld się należy czy nie. Trzeba zatem pamiętać, aby o wszystkich zmianach (przerwanie nauki, praca zarobkowa, zamążpójście itp.) informować. A mamy na to miesiąc.