Reklama

Zwolnienie z pracy. Jakie warunki muszą być spełnione?

Zwolnienie z pracy w Szwajcarii

Pandemia spowodowała mocne zawirowanie na szwajcarskim rynku pracy. Wiele osób musiało się pożegnać ze swoim miejscem pracy. Czy jednak każde wypowiedzenie było i jest zgodne z prawem? Jak to sprawdzić?

Sytuacja na rynku pracy jeszcze nie jest stabilna, w związku z czym zwolnienie może otrzymać praktycznie każdy pracownik, niezależnie od stanowiska pracy. I choć ów świstek jest często ogromnym szokiem, a nierzadko powodem załamania, to ważne są kroki i działania, jakie podejmiemy po jego otrzymaniu. Trzeba bowiem sprawdzić, czy zwolnienie jest prawidłowe oraz zgłosić się od razu jako bezrobotny w gminie, w której jesteśmy zameldowani. W przypadku zbyć późnego zgłoszenia bezrobocia część zasiłku dla bezrobotnych (niem. Arbeitslosenentschädigung) zostanie potrącona.

Jak sprawdzić, czy zwolnienie jest zgodne z prawem?

Czy dochowano okresu wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia regulowany jest w umowie o pracę, którą można zawrzeć pisemnie lub ustnie. Jeśli nie ustalono żadnych terminów, obowiązuje prawny okres wypowiedzenia:

Podczas okresu próbnego

1 miesiąc zatrudnienia

Okres wypowiedzenia – 7 dni

do rozwiązania w każdej chwili

W przypadku umowy pisemnej okres próbny może zostać wydłużony do max. 3 miesięcy

Okres wypowiedzenia – 7 dni

do rozwiązania w każdej chwili

 

Po okresie próbnym

1 rok pracy

Okres wypowiedzenia - 1 miesiąc

Pod koniec miesiąca

Pomiędzy 2 a 9 rokiem pracy

Okres wypowiedzenia - 2 miesiące

Pod koniec miesiąca

Od 10 roku pracy

Okres wypowiedzenia - 3 miesiące

Pod koniec miesiąca

 

Pisemne umowy, bądź umowy taryfowe mogą przewidywać inne okresy wypowiedzenia, niż te wyżej wymienione. Jednak okres wypowiedzenia w Szwajcarii nie może być krótszy niż 1 miesiąc. Jeśli obie strony zgadzają się co do zwolnienia, można odbiec od przewidzianego okresu wypowiedzenia. Musimy się jednak liczyć z tym, że w przypadku problemu ze znalezieniem pracy lub konieczności zgłoszenia się do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, możemy mieć problemy, bowiem wcześniej zrzekliśmy się roszczeń wobec pracodawcy.

Czy zwolnienie nastąpiło bez okresu wypowiedzenia?

Aby zwolnienie bez wypowiedzenia było możliwe, musi być ku temu poważny powód. Takim powodem może być całkowita utrata zaufania, np. jeśli wypłata pomimo postawionego terminu nie została wypłacona, w przypadku kradzieży, ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa itp.

Aby podważyć wypowiedzenie, należy o tym natychmiast powiadomić pracodawcę poprzez odwołanie. W nim należy zasygnalizować dalszą  chęć do pracy. W tym przypadku warto skorzystać z porady prawnej.

Zwolnienie nastąpiło w okresie rekonwalescencji po wypadku lub w czasie choroby?

Zwolnienie w okresie rekonwalescencji po wypadku lub w czasie choroby jest możliwe po upłynięciu okresu zakazu zwolnienia, lub ochrony – w pierwszym roku pracy po 30 dniach, od 2 do 5 roku pracy włącznie po 90 dniach, po większej ilości przepracowanych lat po 180 dniach.

Choroba lub wypadek podczas okresu wypowiedzenia?

W takim przypadku okres wypowiedzenia zostaje przerwany i przedłuża się o czas trwania choroby, bądź o czas wypadku (najdłużej jednak tylko o podane powyżej dni okresu zakazu lub ochrony) do końca każdego miesiąca.

Ciąża

Zwolnienie ze strony pracodawcy w przypadku ciężarnej oraz 16 tygodni po porodzie jest nieważne.

Zwolnienie a służba wojskowa

W przypadku służby wojskowej w Szwajcarii obowiązuje okres zakazu i ochrony przed zwolnieniem na cały czas trwania służby, zatem wypowiedzenie umowy w tym czasie jest nieważne. Jeśli służba w wojsku trwa dłużej niż 11 dni, to okres ochronny zostaje wydłużony na 4 tygodnie przed służbą i 4 tygodnie po. Jeśli pracownik został zwolniony, ale podczas okresu wypowiedzenia musi udać się na służbę do wojska, automatycznie okres wypowiedzenia zostaje przerwany i wydłużony o czas trwania służby lub wyżej wymieniony okres zakazu i ochrony do końca miesiąca. Jednak należy pamiętać, że owe terminy nie obowiązują w przypadku okresu próbnego.

Niesprawiedliwe zwolnienie?

Powody nieuzasadnionego zwolnienia z pracy są wymienione w art. 336 OR:

- zwolnienie z pracy z powodu cechy odnoszącej się do osobowości (np. płeć, stan cywilny, pochodzenie, narodowość, światopogląd),

- zwolnienie z uwagi na korzystanie z konstytucyjnych praw np. wykonywanie praw politycznych, wolność wyznania,

- zwolnienie mające na celu wyeliminowanie roszczeń wynikających z Twojego stosunku pracy (wypłata specjalnych premii, takich jak premia z okazji 25-lecia, itp.),

- zwolnienie z powodu roszczeń z tytułu umowy o pracę. np. żądanie urlopu lub reklamacja z powodu zaległego wynagrodzenia (wypowiedzenie umowy o pracę z zemsty),

- zwolnienie z uwagi na odbycie obowiązkowej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej, wojskowej służby kobiet, służbę w Czerwonym Krzyżu lub wykonywanie ustawowego obowiązku, który nie został podjęty dobrowolnie.

- itp.

Co zrobić jeśli:

- podczas zwolnienia nie dotrzymano okresu wypowiedzenia,

- rozwiązanie umowy nastąpiło bez wypowiedzenia i bez uzasadnionej przyczyny,

- zwolnienie nastąpiło w niewłaściwym czasie (podczas choroby, w okresie rekonwalescencji po wypadku, ciąży lub służby wojskowej),

- zwolnienie było bezprawne?

Należy niezwłocznie złożyć pracodawcy pisemny sprzeciw oraz nadal wykonywać swoją pracę.