Szukaj
Close this search box.
  • Polski
  • Українська

Zatrudnienie małżonka w niemieckiej firmie – 7 korzyści podatkowych

Czy zatrudnianie małżonka we Niemczech własnej firmie ma sens? Odpowiedź brzmi jednoznacznie: tak, gdyż stosunek pracy zawarty z małżonkiem jest bardzo opłacalny pod względem podatkowym. Niemniej jednak tego typu sytuacja wzbudza zawsze żywe zainteresowanie urzędu skarbowego.

Okazuje się bowiem, że urzędnicy i kontrolerzy skarbówki z nieufnością sprawdzają, czy stosunek pracy z małżonkiem istnieje w rzeczywistości, czy tylko na papierze. Jeśli uda nam się przekonać urząd skarbowy, że stosunek pracy z małżonkiem lub małżonką faktycznie istnieje, czekają na nas następujące korzyści podatkowe:

1. Oszczędność podatkowa w związku z kosztami płac

Wszelkie koszty płac, które jako pracodawca musisz ponieść w związku z zatrudnieniem małżonka, jako koszty związane z prowadzeniem działalności zmniejszają zysk twojego przedsiębiorstwa. Prowadzi to do zmniejszonego wymiaru podatku dochodowego oraz podatku od działalności gospodarczej.

2. Koszty dojazdu jako koszty uzyskania przychodu

Zatrudniony w firmie małżonek może odliczyć od swojego podlegającego opodatkowaniu wynagrodzenia za pracę brutto koszty uzyskania przychodu za przejazdy pomiędzy miejscem zamieszkania a siedzibą firmy. Działa to również wtedy, gdy obydwoje małżonkowie podróżują wspólnie do pracy firmowym samochodem.

Przykład:Przedsiębiorca Nowak zatrudnia w swojej firmie żonę jako pracownika biurowego. Przez 230 dni w roku obydwoje dojeżdżają do pracy samochodem firmowym pana Nowaka. Odległość pomiędzy pracą a domem wynosi 30 km.

Skutek:Pani Nowak, jako pasażer dojeżdżający do pracy wspólnie z drugą osobą, w ramach kosztów uzyskania przychodu może dokonać odliczenia nakładów poniesionych na transport pomiędzy domem a pracą. Wyniosą one 2070 euro (230 dni × 30 km × 0,30 euro/km).

3. Odliczenie kosztów biura

Prowadząca salon fryzjerski pani Kampa zatrudnia w nim jako księgowego swojego męża, jednak nie dysponuje już żadnym wolnym pomieszczeniem, z którego mógłby on korzystać. Z tego powodu mąż wykonuje swoją pracę w gabinecie umiejscowionym w domu. Przypadające w związku z takim domowym biurem koszty mogą zostać w pełni odliczone w ramach kosztów uzyskania przychodu.

Uznanie stosunku pracy zawartego z małżonkiem

Aby można było czerpać profity z korzyści podatkowych przypadających w związku z zatrudnieniem małżonka we własnej firmie, należy spełnić poniższe warunki:

– Stosunek pracy musi zostać rzeczywiście zawarty. Można to udowodnić urzędowi skarbowego przy pomocy standardowej umowy o zatrudnieniu. Pomocne może być również sporządzenie i późniejsze przechowywanie notatek dokumentujących konieczność zatrudnienia małżonka.

– Zawarte w umowie o pracę ustalenia muszą zostać faktycznie zrealizowane. Przede wszystkim zatrudniony małżonek musi rzeczywiście świadczyć pracę.

– Zawarte w umowie o pracę ustalenia muszą odpowiadać obowiązującym warunkom rynku pracy. Oznacza to, że osoba prowadząca własną działalność oraz jej małżonek w zakresie warunków dotyczących wysokości wynagrodzenia lub na przykład wymiaru urlopu muszą trzymać się ogólnie przyjętych zasad.

4. Pośrednie prawo do dodatku przy prywatnym ubezpieczeniu emerytalnym

W związku z zatrudnieniem małżonek podlega obowiązkowi ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Jeśli zawrze on dodatkowo umowę prywatnego ubezpieczenia emerytalnego (które jest dofinansowywane przez państwo niemieckie) i będzie wpłacał minimalne składki, jego prowadzący własną działalność gospodarczą małżonek również otrzyma prawo do państwowego dodatku do takiego ubezpieczenia. Aby tak się stało, będzie on musiał jednak zawrzeć umowę prywatnego ubezpieczenia emerytalnego (niem. Riester-Vertrag) i dokonywać wpłaty składki minimalnej w wysokości 60 euro rocznie.

5. Razem na delegacji

Przy dokonanym odpowiednio podziale obowiązków urząd skarbowy nie będzie mógł niczego zakwestionować, jeśli małżonkowie będą nocować razem w jednym pokoju podczas podróży służbowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wątpliwości ze strony urzędu trzeba będzie wykazać, jakie zadania ciążyły na zatrudnionym małżonku podczas podróży służbowej (np. tłumaczenie rozmów ze względu na znajomość języków obcych). Gdy jednak małżonek jest zatrudniony np. w charakterze telefonisty lub osoby sprzątającej, urząd skarbowy może wyjść z założenia, że nocleg był natury prywatnej.

6. Przyznanie bonusów do wynagrodzenia

Pracodawca może przyznać małżonkowi pozafinansowe, nieopodatkowane bonusy do wynagrodzenia. Szczególnie popularne jest np. przekazanie firmowego smartfona do w pełni prywatnego użytku, dopłata do miejsca w przedszkolu dla (wspólnego) dziecka, wynagrodzenie w naturze o wartości 44 euro miesięcznie (bon na paliwo, kupon lotto etc.) lub też wypłata opodatkowanego ryczałtowo tzw. dodatku wypoczynkowego (156 euro dla zatrudnionego małżonka, 104 euro dla jego małżonka – a więc dla osoby prowadzącej samodzielną działalność – oraz 52 euro na każde (wspólne) dziecko).

Uwaga:Aby została zachowana zasada zgodności z obowiązującymi warunkami rynku pracy, należy zadbać, by z tego typu bonusów mogli korzystać również inni pracownicy firmy. Jeśli zatrudniony małżonek będzie jedyną osobą otrzymującą bonusy, urząd skarbowy może uznać to za działanie szkodliwe lub niezgodne z obowiązującymi pozostałych pracowników uwarunkowaniami.

7. Samochód służbowy do dyspozycji

Jeśli inny pracownik o podobnym zakresie obowiązków może korzystać z samochodu służbowego, jest to dozwolone również dla zatrudnionego małżonka. Bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu korzyść finansowa wynikająca z jego prywatnego użytkowania podlega opodatkowaniu na zasadzie 1 procentu. Ma to zastosowanie nawet wtedy, gdy samochód służbowy używany jest przez małżonka wyłącznie do celów prywatnych.

Przykład: Bieżące koszty samochodu służbowego (cena katalogowa brutto 30 tys. euro) wynoszą 12 tysięcy euro. Pojazd użytkowany jest do celów prywatnych przez zatrudnionego małżonka w 80 procentach. Jako korzyść finansową z prywatnego użytkowania pojazdu należy opodatkować rocznie 3600 euro (30 000 euro × 1% × 12 miesięcy).