Austria: Co czeka podatników w 2017 roku?

2016 rok dobiega końca, a wraz z nim rok podatkowy. Jakie zmiany czekają podatników w bliskiej przyszłości?

Doradcy podatkowi apelują: chcąc odliczyć koszty od podatku, należy je ponieść do 31 grudnia. Warto jednak zastanowić się, czy przełożenie planów na przyszły rok nie przyniesie większych korzyści. Tak jest na przykład z kosztami uzyskiwania przychodu, czyli wydatków związanych bezpośrednio z wykonywaną pracą (kształcenie, dojazdy, ubrania robocze, komputer, telefon, Internet, narzędzia, literatura specjalistyczna itd.). Koszty uzyskiwania przychodu należy stosownie udokumentować (rachunki, dziennik dojazdów), pamiętając, że aby odliczyć je od podatku muszą łącznie przekraczać sumę 132 euro.

Podobnie można rozliczyć wydatki specjalne, do których należą składki na ubezpieczenie zdrowotne, od następstw nieszczęśliwych wypadków, emerytalne  i na życie, wpłaty na cele charytatywne, składki kościelne itd., oraz wyjątkowe obciążenia finansowe, takie jak wydatki związane z chorobą, pobytem w szpitalu lub sanatorium, opłaty za pobyt w hospicjum, wydatki na opiekunów, koszty pochówku, opieki nad dziećmi itd.

Darowizny na organizacje charytatywne i podobne będą od nowego roku rozliczane tylko jako „wydatki wyjątkowe“, o ile Urząd Skarbowy otrzyma stosowne powiadomienie od rzeczonej organizacji po przekazaniu jej pieniędzy. Jeżeli taka wiadomość nie dotrze automatycznie, organizacja zostanie skreślona z listy instytucji, na rzecz których można dokonywać wpłat. Tym samym podatnik nie będzie mógł odliczyć swoich datków od podatku.

Małym i średnim przedsiębiorstwom opłaca się przełożenie inwestycji na następny rok ze względu na tzw. dodatek na wzrost inwestycji (Investitionszuwachsprämie). Austriackie przedsiębiorstwa mogą otrzymać dotacje w wysokości 15 procent, jeżeli wzrost inwestycji znajdzie się w przedziale od 50 000 do 450 000 euro w przedsiębiorstwach zatrudniających nie więcej niż 49 pracowników, oraz 10 procent przy wzroście w przedziale od 100 000 do 750 000 euro w firmach, w których ilość pracowników wynosi między  50 a 250 osób.

Wzrost inwestycji oblicza się według średnich kosztów zakupu lub wytworzenia majątku trwałego ostatnich trzech lat. Trzeba jednak pamiętać, że z tej kategorii wyłączone są koszty zakupu gruntów, udziałów lub pojazdów. O dodatek można ubiegać się w latach 2017-2018, a będzie wypłacany według kolejności napływających wniosków. W sumie przeznaczono na ten cel 87,5 mln euro.

W nadchodzącym roku powróci również temat kas fiskalnych. W celu ochrony przed manipulacją zapisywanych w kasie danych,  zakup urządzenia zabezpieczającego będzie obowiązkowy od 1 kwietnia. Na pokwitowaniu z kasy znajdzie się kod QR, a tuż za nim indywidualna sygnatura każdego przedsiębiorstwa, która pozwala odczytać operacje z kasy fiskalnej w kolejności chronologicznej. Do 1 kwietnia należy zarejestrować też wszystkie kasy fiskalne w Urzędzie Skarbowym.