Reklama

Wochengeld czyli zasiłek macierzyński w Austrii

Kobiety w ciąży mieszkające w Austrii mają prawo do tzw. Wochengeld, czyli zasiłku macierzyńskiego. Ten wypłacany jest przed i po porodzie i ma za zadanie zastąpienie wynagrodzenia.

Przyszłe matki mogą liczyć w Austrii na zasiłek macierzyński. W trakcie jego wypłacania są objęte ustawową ochroną. W tym czasie Wochengeld ma stanowić wsparcie finansowe dla przyszłych matek oraz zastąpić dotąd wypłacane wynagrodzenie. Świadczenie wypłacane jest już 8 tygodni przed planowanym terminem, w dzień porodu oraz 8 tygodni po nim. Zasiłek macierzyński świadczeniobiorczynie otrzymują z końcem każdego miesiąca. W przypadku porodu mnogiego, przedwczesnego lub poprzez cięcie cesarskie świadczenie wypłacane jest do 12 tygodni po rozwiązaniu. Poród przedwczesny dotyczy wszystkich narodzin przed 38 tygodniem ciąży.

Co, gdy dziecko urodzi się za wcześnie?

Termin ośmiu tygodni przed planowanym porodem określany jest na podstawie oświadczenia lekarskiego. Jeśli poród odbędzie się w innym niż podanym przez lekarza dniu, termin wypłaty świadczeń przed porodem wydłuża się w zależności od dnia rozwiązania. Za cały okres przed i po porodzie, kobiecie należy się Wochengeld przez minimum 16 tygodni. 

Indywidualny zakaz wykonywania pracy (Individuelles Beschäftigungsverbot)

Jeśli lekarz specjalista nałoży na przyszłą matkę zakaz pracy przed lub/i po rozpoczęciu okresu ochronnego ze względu na ochronę życia dziecka lub matki, świadczenie będzie wypłacane także w trakcie trwania tego okresu. Po porodzie kobieta może liczyć na świadczenie przez kolejne 8 tygodni.

Ile wynosi Wochengeld?

W przypadku kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwach wysokość świadczenia będzie obliczana na podstawie tygodniowych zarobków netto w trzech ostatnich miesiącach przed rozpoczęciem okresu ochronnego. Do tego dochodzi też dodatek w formie premii, jak dodatek urlopowy czy świąteczny. Kobiety pracujące jako freelancerki otrzymują Wochengeld, które oblicza się w zależności od wysokości dochodu. Ciężarne zatrudnione w niewielkim wymiarze czasu otrzymują stałą kwotę o wysokości 9,12 euro dziennie. Osoby pobierające świadczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia pobierają zasadniczo zasiłek macierzyński o wysokości 180% ostatnio otrzymanego świadczenia. Kobiety pobierające zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem, których okres ochrony rozpoczął się po 01.03.2017, mają prawo na zasiłek macierzyński na kolejne dziecko, jeśli  przy ostatniej ciąży miały prawo na Wochengeld i z początkiem okresu ochronnego wydane zostało roszczenie na zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem. Wysokość świadczenia stanowi wtedy najczęściej równowartość pobieranego zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem. Kobiety przebywające na Bildungskarenz, czyli opłaconej przerwie na czas szkolenia, otrzymają Wochengeld o wysokości obliczanej na podstawie wynagrodzenia w trzech ostatnich miesiącach przed pójściem na przerwę.  Kinterbetreungsgeld przysługuje, jeśli okres ochronny rozpocznie się w trakcie okresu, w którym pobierany jest zasiłek wychowawczy. 

Zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek pomostowy, a Wochengeld

Jeśli przed rozpoczęciem okresu ochronnego doszło do pomniejszenia wysokości zasiłku pomostowego (Notstandshilfe) ze względu na wliczenie wynagrodzenia partnera, a zmiana z zasiłku dla bezrobotnych na zasiłek pomostowy miała miejsce w ciagu ostatnich 3 pełnych miesięcy przed rozpoczęciem okresu ochronnego, oblicza się Wochengeld na podstawie dwóch metod:

  • Kwota zasiłku pomostowego, która została wypłacona z początkiem okresu ochronnego, jest zwiększana o 80%
  • Przy przejściu z zasiłku dla bezrobotnych na zasiłek pomostowy w ciągu ostatnich 3 miesięcy od rozpoczęcia okresu ochronnego, Wochengeld jest równy wcześniej wypłacanemu Arbeitslosengeld, jeśli kwota ta jest wyższa niż zasiłek pomostowy powiększony o 80%.

Wochengeld a nadgodziny

Decyzją austriackiego Sądu Najwyższego przy obliczaniu wysokości Wochengeld, należy wliczyć regularnie wykonywane nadgodziny, jak i pracę w niedziele i święta wykonywaną w ostatnich trzech miesiącach przed poinformowaniem pracodawcy o ciąży. W takiej sytuacji warto zawnioskować w ubezpieczeniu zdrowotnym o nowe obliczenie kwoty świadczenia. Wochengeld jest bowiem także podstawą do obliczenia wysokości zależnego od wynagrodzenia zasiłku wychowawczego (ea KBG). Wynosi on bowiem 80% kwoty Wochengeld, maksymalnie 66 euro dziennie. 

By otrzymać Wochengeld należy najpierw złożyć wniosek u ubezpieczyciela. Jest to możliwe już na osiem tygodni przed planowanym terminem porodu. Dokumenty, które należy przedstawić to potwierdzenie zatrudnienia i wynagrodzenia oraz zaświadczenie lekarskie (formularze otrzymuje się w pracy) lub roszczenie o spełnienie świadczenia w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pomostowego lub z tytułu opieki nad dzieckiem. Należy też pamiętać o oświadczeniu o ciąży lub wcześniejszym zwolnieniu z obowiązków. Wymagane dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać pocztą. Do wniosku dopiero po urodzeniu dziecka trzeba dołączyć też akt urodzenia, zaświadczenie szpitala w przypadku porodu mnogiego, przedwczesnego lub poprzez cięcie cesarskie oraz zaświadczenie o pobycie w szpitalu.