X

Wochengeld czyli zasiłek macierzyński w Austrii

Kobiety w ciąży mieszkające w Austrii mają prawo do tzw. Wochengeld, czyli zasiłku macierzyńskiego. Ten wypłacany jest przed i po porodzie i ma za zadanie zastąpienie wynagrodzenia.

Przyszłe matki mogą liczyć w Austrii na zasiłek macierzyński. W trakcie jego wypłacania są objęte ustawową ochroną. W tym czasie Wochengeld ma stanowić wsparcie finansowe dla przyszłych matek oraz zastąpić dotąd wypłacane wynagrodzenie. Świadczenie wypłacane jest już 8 tygodni przed planowanym terminem, w dzień porodu oraz 8 tygodni po nim. Zasiłek macierzyński świadczeniobiorczynie otrzymują z końcem każdego miesiąca. W przypadku porodu mnogiego, przedwczesnego lub poprzez cięcie cesarskie świadczenie wypłacane jest do 12 tygodni po rozwiązaniu. Poród przedwczesny dotyczy wszystkich narodzin przed 38 tygodniem ciąży.

Jeśli lekarz specjalista nałoży na przyszłą matkę zakaz pracy przed lub/i po rozpoczęciu okresu ochronnego, świadczenie będzie wypłacane także w trakcie trwania tego okresu. Termin ośmiu tygodni przed planowanym porodem określany jest na podstawie oświadczenia lekarskiego. Jeśli poród odbędzie się w innym niż podanym przez lekarza dniu, termin wypłaty świadczeń przed porodem wydłuża się lub skraca w zależności od dnia rozwiązania. Jeśli okres ochrony zostanie skrócony przed porodem, wtedy można go odpowiednio wydłużyć do maksymalnie 16 tygodni po rozwiązaniu.

W przypadku kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwach wysokość świadczenia będzie obliczana na podstawie tygodniowych zarobków netto w trzech ostatnich miesiącach przed rozpoczęciem okresu ochronnego. Do tego dochodzi też dodatek w formie premii, jak dodatek urlopowy czy świąteczny. Kobiety pracujące jako freelancerki otrzymują Wochengeld, które oblicza się w zależności od wysokości dochodu. Ciężarne zatrudnione w niewielkim wymiarze czasu otrzymują stałą kwotę o wysokości 9,12 euro dziennie. Osoby pobierające świadczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia pobierają zasadniczo zasiłek macierzyński o wysokości 180% ostatnio otrzymanego świadczenia. Kobiety pobierające zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem, których okres ochrony rozpoczął się po 01.03.2017, mają prawo na zasiłek macierzyński na kolejne dziecko, jeśli  przy ostatniej ciąży miały prawo na Wochengeld i z początkiem okresu ochronnego wydane zostało roszczenie na zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem. Wysokość świadczenia stanowi wtedy najczęściej równowartość pobieranego zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem.

By otrzymać Wochengeld należy najpierw złożyć wniosek u ubezpieczyciela. Jest to możliwe już na osiem tygodni przed planowanym terminem porodu. Dokumenty, które należy przedstawić to potwierdzenie zatrudnienia i wynagrodzenia oraz zaświadczenie lekarskie (formularze otrzymuje się w pracy) lub roszczenie o spełnienie świadczenia w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pomostowego lub z tytułu opieki nad dzieckiem. Należy też pamiętać o oświadczeniu o ciąży lub wcześniejszym zwolnieniu z obowiązków. Wymagane dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać pocztą. Do wniosku dopiero po urodzeniu dziecka trzeba dołączyć też akt urodzenia, zaświadczenie szpitala w przypadku porodu mnogiego, przedwczesnego lub poprzez cięcie cesarskie oraz zaświadczenie o pobycie w szpitalu.