Reklama

Wohngeld czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Dodatek mieszkaniowy jest formą wsparcia niemieckiego rządu dla osób, które ze względu na niski dochód mają problemy z opłaceniem czynszu.

Osoby z niskim dochodem mogą otrzymać od państwa wsparcie w celu uregulowania opłat mieszkaniowych. W 2021 roku wysokość dodatku mieszkaniowego (niem. Wohngeld) została podniesiona, a ilość osób, które będą mogły skorzystać z dopłaty poszerzona. Ze świadczenia korzysta w kraju ponad 600 tys. gospodarstw domowych. To przede wszystkim rodziny i emeryci.

Czym jest Wohngeld i kto może otrzymać świadczenie?

Wohngeld jest państwowym dodatkiem, który ma zapewnić finansowe zabezpieczenie życia na godziwym i odpowiednim dla rodzin poziomie. Wohngeld można podzielić na Mietzuschuss, czyli dodatek do czynszu dla osób wynajmujących mieszkanie i Lastenzuschuss, czyli dodatek dla właścicieli mieszkań, którzy mają niski dochód.

Kto może pobierać dodatek mieszkaniowy w Niemczech?

Mieszkańcy kraju z niskim dochodem mają prawo do otrzymania Wohngeld w formie Mietzuschuss lub Lastenzuschuss.

Mietzuschuss mogą otrzymać:

 • Osoby wynajmujące mieszkania,
 • Osoby korzystające z mieszkań spółdzielczych lub mieszkań należących do fundacji,
 • Osoby z prawami użytkowania podobnymi do najmu (np. stałe prawo do mieszkania),
 • Osoby, które żyją na powierzchni mieszkalnej własnego domu, w którym znajdują się więcej niż dwa mieszkania,
 • Mieszkańcy domów opieki.

Lastenzuschuss mogą otrzymać:

 • Właściciele mieszkania lub domu z maksymalnie dwoma mieszkaniami,
 • Właściciele mieszkania spółdzielczego lub mieszkania należącego do fundacji,
 • Osoby uprawnione do dziedzicznego prawa zabudowy,
   
 • Osoby ze stałym prawami do mieszkania (Dauerwohnrecht), użytkowania (Nießbrauchrecht), lokatorskimi (Wohnungsrecht) podobnymi do praw własności,
 • Pod pewnymi warunkami również rolnicy, dla których rolnictwo nie jest głównym źródłem przychodu.

By otrzymać Lastenzuschuss, wnioskodawcy muszą mieszkać w nieruchomości i pokrywać wszystkie koszty.

Pozostałe czynniki, które mają wpływ na możliwość otrzymania i wysokość dodatku mieszkaniowego w Niemczech, to przede wszystkim wysokość czynszu, obciążenie finansowe, wysokość dochodu, jak i ilość członków rodziny mieszkających w gospodarstwie domowym. W przypadku Wohngeld brani są bowiem zawsze wszyscy mieszkańcy gospodarstwa domowego.

Kim jest członek gospodarstwa domowego?

 • Małżonek lub partner życiowy wnioskodawcy,
 • Osoby, mieszkające z wnioskodawcą, przy których można założyć, że biorą za siebie odpowiedzialność i dbają o siebie (np. niezamężna para),
 • Krewni w linii prostej lub linii bocznej maksymalnie do trzeciego stopnia pokrewieństwa,
 • Przybrane dzieci, przybrana matka, przybrany ojciec.

Mieszkanie musi być ośrodkiem interesów życiowych jego mieszkańców.

Jeśli w gospodarstwie domowym więcej osób ma prawo do pobierania zasiłku Wohngeld, mieszkańcy muszą wybrać jedną osobę, która złoży wniosek. W każdym gospodarstwie domowym tylko jedna osoba może pobierać bowiem dodatek mieszkaniowy. O Wohngeld nie można wnioskować dla drugiego miejsca zamieszkania lub tymczasowego miejsca zamieszkania.

Kto nie ma prawa do Wohngeld?

Osoby zamożne nie mają prawa do pobierania Wohngeld. Granica dochodu wynosi 60 tys. euro rocznie przy wnioskodawcy i 30 tys. euro rocznie dla każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego. Osoby pobierające świadczenia transferowe także nie mają prawa do pobierania dodatku mieszkaniowego, ponieważ te już pokrywają ten wydatek. Jako takie uznaje się:

 • Świadczenia socjalne, jak zasiłek dla bezrobotnych itp.,
 • Zabezpieczenie podstawowe na starość lub w przypadku obniżenia zdolności do pracy zarobkowej (niem. Grundsicherung im Alter/bei Erwerbsminderung),
 • Stypendium BAfög, dofinansowanie nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe), dodatek Ausbildungsgeld,
 • Pomoc dla zapewnienia bytu (niem. Hilfe zum Lebensunterhalt),
 • Zasiłek wypadkowy (niem. Verletztengeld),
 • Świadczenia podstawowe według prawa Asylbewerberleistungsgesetz,
 • Prawa do Wohngeld nie mają osoby, dla których świadczenie wynosiłoby mniej niż 10 euro miesięcznie.

Wohngeld dla obcokrajowców

Obcokrajowcy mają w Niemczech prawo do pobierania Wohngeld, jeśli znajdują się na terenie kraju. Powód ich przebywania w RFN nie jest ważny. Prawa do dodatku mieszkaniowego nie mają przykładowo dyplomaci czy siły zbrojne NATO.

Jak wysoki może być całkowity dochód?

Granica całkowitego dochodu zależna jest od ilości mieszkańców gospodarstwa domowego i czynszu: zazwyczaj im wyższe opłaty za mieszkanie w regionie, tym wyższa granica całkowitego dochodu. Całkowity dochód ustalany jest na podstawie sumy dochodów wszystkich mieszkańców gospodarstwa domowego. Kindergeld i dodatki Kinderzuschlag nie są wliczane.

Z dochodu netto można odjąć 10% wysokości kwoty, jeśli w okresie przyznania świadczenia trzeba opłacić następujące podatki i opłaty:

 • Podatek dochodowy (niem. Einkommenssteer),
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie pielęgnacyjne (niem. Pflegeversicherung),
 • Składki na ubezpieczenie emerytalne.

Od dochodu rocznego można odjąć także:

 • 1800 euro za każdego mieszkańca gospodarstwa domowego z ciężkim upośledzeniem o 100% stopniu upośledzenia,
 • 1800 euro za każdego wymagającego opieki mieszkańca gospodarstwa domowego,
 • Do 6540 euro, jeśli wymagający opieki mieszkaniec gospodarstwa domowego, przeznacza zasiłek, który otrzymuje od członków rodziny, na zatrudnienie opiekunki,
 • Maksymalnie 1200 euro kwoty wolnej od podatku o wysokości dochodu dziecka poniżej 25 roku życia z działalności zarobkowej,
 • Alimenty, jeśli istnieje obowiązek ich płacenia,
 • Do 480 euro za regularne świadczenia pieniężne i rzeczowe.

Lista granic dochodu obowiązująca od 1 stycznia 2021 przy sześcioosobowym gospodarstwie domowym, przy czym całkowity dochód stanowi jedną dwunastą rocznego dochodu całkowitego:

Liczba mieszkańców gospodarstwa domowego

Stopień czynszu (niem. Mietstufe)

Granica miesięcznego dochodu całkowitego w euro
1

I
II
III
IV
V
VI
VII

961
999
1.035
1.071
1.100
1.128
1.158
2

I
II
III
IV
V
VI
VII

1.314
1.367
1.417
1.468
1.510
1.550
1.592
3

I
II
III
IV
V
VI
VII

1.605
1.665
1.721
1.779
1.826
1.871
1.917
4

I
II
III
IV
V
VI
VII

2.133
2.197
2.255
2.314
2.362
2.406
2.451
5

I
II
III
IV
V
VI
VII

2.438
2.508
2.572
2.636
2.689
2.738
2.788
6

I
II
III
IV
V
VI
VII

2.768
2.839
2.902
2.965
3.016
3.066
3.114

Studenci i uczniowie

Co obowiązuje studentów i osoby kształcące się w zawodzie, które mają prawo do otrzymania wsparcia?

W takiej sytuacji młode osoby mają prawo do Wohngeld, jeśli spełniły pozostałe warunki. To zdarza się jednak bardzo rzadko.

Kiedy studenci mają prawo do Wohngeld?

Pod pewnymi warunkami studenci mają prawo do Wohngeld. Oto one:

 • Granica 30 lat (na studiach drugiego stopnia - 35 lat) została osiągnięta, a student nie ma prawa do świadczenia Bafög,
 • Student bez ważnego powodu zmienia specjalność po rozpoczęciu czwartego semestru, przez co traci prawo do świadczenia Bafög,
 • Student weźmie sobie tzw. dziekankę (semestr przerwy),
 • Osoba wybierze nieuznany przez państwo kierunek kształcenia,
 • Osoba wybrała studia wieczorowe lub zaoczne,
 • Osoba rozpoczęła kształcenie na drugim kierunku,
 • Bafög zostało przyznane w formie pożyczki bankowej,

Jakie formalne wymagania dotyczą studentów?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy można złożyć, tylko jeśli wcześniej student wnioskował o Bafög.

Co, jeśli w gospodarstwie domowym studenta mieszka więcej osób?

Prawo do dodatku mieszkaniowego powstaje, gdy przynajmniej jeden mieszkaniec spełnia warunki otrzymywania Wohngeld. Jedynym wymogiem dla całego gospodarstwa domowego jest spokrewnienie osoby mającej prawo do Wohngeld i studenta.

Jak sprawa wygląda w przypadku mieszkań studenckich typu WG (niem. Wohngemeinschaft)?

W przypadku Wohngemeinschaft czyli wspólnoty najemców mieszkania, każdy mieszkaniec jest traktowany jako osobne gospodarstwo domowe, przez co może osobno wnioskować o Wohngeld.

Wniosek o Wohngeld i wysokość świadczenia

W zależności od miejsca zamieszkania wniosek o Wohngeld należy złożyć w innym urzędzie. Odpowiednie informacje można znaleźć na stronie gminy.

Poza wnioskiem o Wohngeld należy zabrać ze sobą dowód posiadania dochodu. By otrzymać Mietzuschuss, trzeba przedłożyć umowę najmu. W przypadku Lastenzuschuss wymagany jest dowód własności nieruchomości, informacja o zaciągniętych kredytach, obliczenie powierzchni mieszkalnej, informacja o opłaceniu podatku gruntowego (niem. Grundabgabenbescheid) oraz rozliczenie stałej opłaty uiszczanej przez właściciela, Hausgeldabrechnung.

Wnioskodawca jest zobowiązany do podania dokładnych i prawdziwych informacji. Po złożeniu wniosku decyzja zapada średnio po 3-6 tygodniach.

Maksymalna wysokość Wohngeld

Maksymalna wysokość Wohngeld obliczana jest na podstawie ilości mieszkańców gospodarstwa domowego i wysokości czynszu. Stopień czynszu czyli tzw. Mietstufe obliczana jest na podstawie średniej wysokości czynszu w Niemczech. Od stycznia 2020 obowiązuje w Niemczech 7 stopni czynszu.

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują następujące maksymalne stawki:

Ilość mieszkańców gospodarstwa domowego

Stopień czynszu (niem. Mietstufe)

Maksymalna stawka Wohngeld według w euro
1

 

I
II
III
IV
V
VI
VII

352
395
440
492
539
589
647
2

 

I
II
III
IV
V
VI
VII

428
480
535
598
655
716
786
3

 

I
II
III
IV
V
VI
VII

509
571
636
711
779
852
934
4

 

I
II
III
IV
V
VI
VII

594
667
742
829
910
994
1.091
5

 

I
II
III
IV
V
VI
VII

678
761
847
947
1.039
1.135
1.246


Dodatkowa kwota za każdego dodatkowego mieszkańca

I
II
III
IV
V
VI
VII

81
92
103
115
125
143
157

Jak obliczane jest Wohngeld?

Wysokość Wohngeld obliczana jest na podstawie ilości mieszkańców gospodarstwa domowego, dochodu, czynszu i pozostałych obciążeń.

Wohngeld obliczane jest według formuły: 1,15 x (M - (a + b x M + c x Y) x Y Euro.

Przy czym:

 • M oznacza miesięczną wysokość czynszu/obciążenia finansowego
 • Y oznacza miesięcy wspólny dochód gospodarstwa domowego
 • a, b i c oznaczają w zależności od ilości mieszkańców gospodarstwa domowego różne wartości.

Na stronie www.bmi.bund.de zainteresowani mogą skorzystać ze specjalnego kalkulatora.

Jak długo wypłacane jest Wohngeld?

Zasadniczo dodatek mieszkaniowy wypłacany jest przez 12 miesięcy. Po upływie tego okresu należy złożyć ponownie wniosek.

Obowiązek zgłoszenia zmiany danych

Kto pobiera Wohngeld, musi podać wszystkie istotne zmiany w warunkach mieszkaniowych lub życiowych. To może przykładowo dotyczyć przeprowadzki, czy narodzin dziecka. Kto nie zgłosi zmiany, musi liczyć się z karą o wysokości do 2 tys. euro i wstrzymaniem świadczenia.

W razie niepewności

Kto nie jest pewny, czy spełnia wszystkie warunki do otrzymania dodatku mieszkaniowego, powinien złożyć wniosek. W ten sposób dowie się, czy może pobierać dodatek.