Reklama
X

Dodatek na uznanie kwalifikacji w Niemczech (Anerkennungszuschuss)

Kto może go otrzymać? Jakie należy spełnić warunki? Pytania i odpowiedzi.

Dodatek na uznanie kwalifikacji w Niemczech, czyli tzw. Anerkennungszuschuss jest przeznaczony dla osób, które chcą uznać swoje kwalifikacje zdobyte poza granicami RFN a nie przysługuje im żadna inna pomoc finansowa. Chodzi przede wszystkim o osoby, które pracują na stanowiskach o niższych kwalifikacjach niż te przez nich zdobyte. Również osoby o niskich dochodach mogą ubiegać się o zwrot kosztów uznania kwalifikacji w Niemczech.

Kto może otrzymać dodatek?

1. Osoby, które są w posiadaniu dyplomu zawodowego uzyskanego poza granicami Niemiec a chcące rozpocząć proces uznania kwalifikacji w RFN.

2. Osoby, które od co najmniej trzech miesięcy są zameldowane w Niemczech, niezależnie od statusu czy obywatelstwa.

3. Osoby nie posiadające wystarczających zasobów finansowych (Roczny dochód podlegający opodatkowaniu nie może przekraczać 26.000 euro w przypadku osób samotnych oraz 40.000 Euro w przypadku par oraz zalegalizowanych związków.

4. Osoby, którym nie przysługuje dodatek ze strony Jobcenter lub programów dotacyjnych w poszczególnych krajach związkowych.

Na co można otrzymać dodatek?

Dotowane są poniesiona koszty oraz wydatki związane z procesem uznanie kwalifikacji, koszty tłumaczeń oraz uwierzytelnień świadectw, dyplomów oraz ekspertyz. Również koszty uzyskania potrzebnych dokumentów a także koszty podróży po Niemczech w ramach procesu uznania kwalifikacji mogą zostać zwrócone wnioskodawcy.

Dodatek to maksymalnie 600 euro i nie podlega zwrotowi. Wnioski można jednak składać dopiero gdy łączne koszty przekroczą granicę 100 euro.

Na co nie można otrzymać dodatku?

Dodatek nie przysługuje na koszty związane z egzaminami, materiałami do nauki, koszty utrzymania a także koszty kursów językowych, pozwolenia na działalność, wystawienie zaświadczenia o niekaralności czy świadectwa pracy oraz zaświadczenia lekarskie.

W jaki sposób dodatek jest wypłacany?

Zapomoga jest wypłacana po uprzednim przedłożeniu rachunków lub zaświadczeń o poniesionych kosztach (np. rachunek za tłumaczenie). Dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do trzech miesięcy po zakończeniu procesu uznania kwalifikacji.

Wnioski o dodatek można składać do 30.09.2019 roku a zapomogi będą wypłacane do 30.06,2020 roku.