Szukaj
Close this search box.
  • Polski
  • Українська

Otwarcie placówki firmy w Niemczech – konsekwencje podatkowe

Zyski przedsiębiorstwa zasadniczo podlegają opodatkowaniu w państwie będącym siedzibą danego przedsiębiorcy. Jeśli jednak firma prowadzi działalność gospodarczą w innym państwie poprzez znajdującą się tam filię, to właśnie temu krajowi przysługuje prawo do opodatkowania osiągniętych przez tę placówkę zysków.

Jeżeli więc polskie przedsiębiorstwo prowadzi w Niemczech swój stały oddział lub filię (jak np. biuro lub jednostkę produkcyjną), zyski tej placówki muszą zostać opodatkowane w Niemczech. Należne podatki zależą od formy prawnej przedsiębiorstwa w Polsce, a więc od tego, czy na terenie Polski firma funkcjonuje, jako spółka osobowa czy kapitałowa.

Wyłączenie z progresją

Odpowiada to podatkom, które musiałaby zapłacić niemiecka firma mająca daną formę prawną. Zysk oddziału firmy podlegający opodatkowaniu na terenie Niemiec nie jest już wliczany do podstawy wymiaru podatku przypadającego w Polsce. Ma on jednak wpływ na ustalenie polskiego progu podatkowego i wlicza się do całości branych przy tym pod uwagę dochodów. Jest to tak zwana metoda wyłączenia z progresją.

1. Podatek od osób prawnych

Zysk leżącej na terenie Niemiec filii polskiego przedsiębiorstwa, posiadającego osobowość prawną polskiego prawa, podlega podatkowi od osób prawnych w Niemczech. Jak sama nazwa wskazuje, jest on pobierany wyłącznie od podmiotów posiadających osobowość prawną. Stawka tego podatku wynosi zasadniczo 15 procent.

2. Podatek dochodowy

Przedsiębiorstwo nie posiadające własnej osobowości prawnej zagranicznego prawa, tak samo jak niemieckie spółki osobowe (spółka cywilna GbR, spółka jawna OHG, spółka komandytowa KG), nie podlega ani podatkowi dochodowemu, ani podatkowi od osób prawnych. Osiągnięty przez nie zysk przypisywany jest bezpośrednio każdemu ze wspólników/udziałowców. Zysk wspólnika, który sam jest osobą fizyczną, podlega już podatkowi dochodowemu. Stawki podatkowe wzrastają w tym przypadku progresywnie od 14 do z reguły 42 lub – w przypadku wysokich dochodów – 45 procent.

3. Dodatek solidarnościowy

Obecnie od wszystkich podatników objętych podatkiem od osób prawnych, podatkiem dochodowym lub podatkiem od zysków kapitałowych pobierany jest również tzw. dodatek solidarnościowy. Wynosi on 5,5 procent danego podatku (od osób prawnych, dochodowego lub od zysków kapitałowych).

4. Podatek od działalności gospodarczej

Dodatkowo zysk osiągnięty przez znajdującą się na terenie Niemiec placówkę firmy podlega podatkowi od działalności gospodarczej. Zgodnie z lokalnym prawem dotyczącym podatku od działalności gospodarczej jego wysokość zróżnicowana jest w zależności od danej gminy. Zgodnie z ogólną zasadą wynosi on jednak przeciętnie od 13 do 15 procent.

W przypadku firm jednoosobowych i wspólników spółek osobowych, będących osobami fizycznymi, zryczałtowany podatek od działalności gospodarczej wliczany jest do podatku dochodowego. Skutkuje to tym, iż w wielu przypadkach związane z tym podatkiem obciążenie praktycznie się neutralizuje.

5. Podatek VAT

Dostawy oraz usługi świadczone przez przedsiębiorstwo w Niemczech podlegają również podatkowi VAT. Jego podstawowa stawka to 19 procent. Obniżona stawka w wysokości 7 procent obejmuje przede wszystkim książki i pewne produkty spożywcze. Z kolei pewne rodzaje dostaw zwolnione są z podatku VAT. Chodzi tu przede wszystkim o dostawy wewnątrzwspólnotowe oraz towary wywożone. Należny podatek VAT, który musi zostać odprowadzony do urzędu skarbowego przez filię lub oddział polskiego przedsiębiorstwa, pomniejszany jest o naliczone już wartości. Należą do nich kwoty podatku VAT wykazane w fakturach wystawionych spółce przez inne przedsiębiorstwa, świadczące jej sprzedaż towarów lub usług.

Wniosek

Z powodu już i tak szerokiego zakresu obowiązków podatkowych w Niemczech (obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dla celów podatkowych, podatek od osób prawnych, podatek od działalności gospodarczej oraz VAT) oraz obowiązku prowadzenia odrębnej księgowości dla danej filii zgodnie z paragrafem 238 niemieckiego kodeksu handlowego, w pewnych przypadkach korzystniejsze może się okazać założenie spółki osobowej lub kapitałowej, będącej odrębnym podmiotem prawnym.


W razie pytań zapraszamy na
www.smuda-consulting.com
lub telefonicznie
0048 / 77 403 24 26