X

Austria: Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych gwarantuje utrzymanie podczas poszukiwania pracy. Kto może go otrzymać, jakie są zasady?

Do zasiłku dla bezrobotnych ma prawo każda osoba bezrobotna, jeżeli jest zdolna do pracy i wyraża wolę ponownego jej podjęcia. Poza tym trzeba współpracować z urzędem pracy i przyjmować jego oferty. 

Nie można również zapomnieć o gotowości podjęcia pracy w ustalonym minimalnym wymiarze godzin. Wynosi on 16 godzin tygodniowo, jeżeli posiadasz dzieci, które nie ukończyły 10. roku życia lub dziecko niepełnosprawne. W innych przypadkach musisz być gotowy do pracowania minimum 20 godzin tygodniowo.

Możesz pobierać jednocześnie zasiłek z tytułu opieki nad dziećmi i zasiłek dla bezrobotnych. Warunek jest jednak taki, że opieka nad dzieckiem nie powstrzymuje Cię od funkcjonowania na rynku pracy. Kiedy pobierasz zasiłek na dzieci pobieranie zasiłku dla bezrobotnych jest możliwe tylko po wykazaniu, że dzieckiem ma się kto opiekować pod Twoją nieobecność – może być to osoba z rodziny, przedszkole, żłobek itd.

Nie masz prawa do zasiłku dla bezrobotnych podczas udziału w wolontariacie społecznym lub wolontariacie na rzecz środowiska w kraju lub za granicą oraz kiedy współpracujesz z Austriacką Służbą Pamięci.

Aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych niezbędne jest potwierdzenie minimalnego czasu zatrudnienia. Nie można również przekroczyć określonego okresu pobierania tego świadczenia.

Minimalny czas zatrudnienia w celu otrzymania zasiłku dla bezrobotnych wynosi:

- zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia, aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy, musisz mieć przepracowane co najmniej 52 tygodnie w przeciągu ostatnich dwóch lat,

- przy kolejnym ubieganiu się o zasiłek dla bezrobotnych musisz mieć przepracowane co najmniej 28 tygodni na rok przed ubieganiem się o świadczenie.  

Jeżeli masz mniej niż 25 lat, wystarczy, że pracowałeś 26 tygodni na rok przed składaniem wniosku.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość opłacania składki na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia i w ten sposób potwierdzenia minimalnego okresu pracy, niezbędnego do uzyskania świadczenia.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek składa się z:

- kwoty minimalnej oraz

- dodatków rodzinnych (jeżeli dotyczą),

- przysługującej kwoty dodatkowej.

Dla wniosków złożonych między 1 stycznia a 30 czerwca kwota minimalna uzależniona jest od rocznej podstawowej kwoty świadczenia, wynikającej z sumy wynagrodzeń, z których odprowadzana była składka na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. Następnie zostaje ona zrewaloryzowana o wskaźnik ubezpieczenia społecznego za dany rok. Jeżeli składasz wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca kwota minimalna Twojego świadczenia zostanie wyliczona na podstawie danych z ubiegłego roku.

Jeżeli nie jesteś w stanie przedłożyć rocznych składek za ostatni lub przedostatni rok, pod uwagę brana będzie roczna podstawa składek za ubiegły rok kalendarzowy. Jeżeli i te nie istnieją, wielkość zasiłku dla bezrobotnych zostanie obliczona na podstawie zarobków z sześciu miesięcy kalendarzowych poprzedzających składanie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych.

Okres dobrowolnego opłacania składki ubezpieczeniowej na wypadek bezrobocia przez osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą wliczają się do rocznej podstawy składki.

Podstawa obliczenia brutto zostaje przeliczona na wartość netto. Odjęte zostają składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy, opłacane do momentu ubiegania się o świadczenie. Podstawowa kwota zasiłku dla bezrobotnych wynosi 55 procent tak obliczonego dochodu netto.

Poza tym wliczają się w nią dodatki otrzymywane na dzieci, które znacznie przyczyniają się do ich utrzymania. Małżonkowi bądź stałemu partnerowi wliczają się dodatki rodzinne tyko wtedy, gdy dodatek przysługuje dzieciom niepełnoletnim, które żyją we wspólnym gospodarstwie domowym lub są dziećmi specjalnej troski. Jako dzieci niepełnoletnie traktowane są także osoby niepełnosprawne.

Jeżeli osoba bezrobotna dokształca się lub zdobywa nowe wykształcenie, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, otrzymuje dodatkowe 1,95 euro dziennie.

Kwota dodatkowa (kwota podstawowa razem z dodatkami rodzinnymi) podnosi wartość zasiłku dla bezrobotnych do stawki dodatku wyrównawczego. Jedynym warunkiem jest, że poprzez tę podwyżkę świadczenia

- bezrobotni, którym nie przysługują dodatki rodzinne, nie mogą dostać więcej niż maksymalnie 60 procent dziennego dochodu netto zgodnie z podstawą obliczeniową,

- bezrobotni, którym przysługują dodatki rodzinne, nie dostaną więcej niż 80 procent dziennego dochodu netto zgodnie z podstawa obliczeniową.

Jak długo można otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych zostaje przyznany z reguły na 20 tygodni. Jeżeli przepracowałeś co najmniej 156 tygodni, możesz go otrzymać przez 30  tygodni. Okres też może ulec wydłużeniu, jeżeli w momencie składania wniosku o zasiłek dla bezrobotnych

- ukończyłeś 40. rok życia i w przeciągu ostatnich 10 lat przepracowałeś 312 tygodni (do 39 tygodni).

- ukończyłeś 50. rok życia i w przeciągu ostatnich 15 lat przepracowałeś 468 tygodni (do 52 tygodni).

W przypadku zasiłku dla bezrobotnych wypłacanego po ukończeniu służbowej rehabilitacji, okres pobierania świadczenia może wynosić 78 tygodni.

Jeżeli uczęszczasz na szkolenie w ramach funduszu pracy, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych może zostać wydłużony o maksymalnie 3, a nawet 4 lata.

W jaki sposób ubiegać sie o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych?

Jeżeli nie posiadasz konta eAMS (Arbeitsmakrtservice – punkt rynku pracy), zapoznaj się z poniższymi informacjami. Możesz złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych po osobistej rozmowie w AMS.

Jeżeli zgłosisz poszukiwanie pracy przed ustaniem stosunku pracy, Twoja osobista rozmowa w sprawie ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych nie musi nastąpić zaraz po ustaniu stosunku pracy. Oznacza to, że w tym wypadku masz szansę na otrzymanie zasiłku, jeżeli w ciągu 10 dni od ustania stosunku pracy zgłosisz się do odpowiedniej placówki AMS. W ten sposób unikniesz też luk w ubezpieczeniu zdrowotnym i emerytalnym. Z AMS można skontaktować się również telefonicznie, drogą pocztową lub poprzez fax, a także na stronie AMS, które skontaktuje się z Tobą same.

W przypadku, gdy nie zgłosisz AMS zapowiadającego się końca stosunku pracy przed jego zakończeniem, musisz odbyć rozmowę w sprawie ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych najpóźniej w pierwszym dniu, w którym jesteś bezrobotny. Nie przegap również terminu zwrotu, który poda Ci doradca AMS. W ten sposób unikniesz strat finansowych spowodowanych przez niedotrzymane terminy. Zostaniesz powiadomiony o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, natomiast jeżeli Twój wniosek zostanie odrzucony, otrzymasz stosowną deklarację.

Posiadając konto eaMs możesz złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych drogą elektroniczną poprzez swoje konto.

Jakie dokumenty należy przedłożyć?

Obowiązkowo na rozmowę w AMS zabierz ze sobą swoją eCard. Aby złożyć wniosek, będziesz potrzebował dokumentów podanych na szóstej stronie formularza – służą one potwierdzeniu Twoich danych.

Jeżeli składasz wniosek przez konto eAMS, postępuj zgodnie ze wskazówkami.