Familienbeihilfe 2019: Wszystko co musisz wiedzieć

Zasiłek rodzinny Familienbeihilfe przysługuje zarówno obywatelom Austrii, jak i obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Warunkiem koniecznym do otrzymania świadczenia jest zameldowanie na terenie Austrii. Dodatkowo dziecko, na które składany jest wniosek, musi mieszkać wraz z wnioskodawcą (rodzic) pod jednym dachem. Wniosek jest składany w placówce Urzędu Skarbowego (Finanzamt) odpowiedzialnej za dane miejsce zameldowania. Familienbeihilfe przysługuje na dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia. Zasiłek Familienbeihilfe jest wypłacany co miesiąc.

Zasiłek rodzinny a kraj zameldowania dziecka

Obywatele Unii Europejskiej i Szwajcarii mają prawo do świadczeń rodzinnych w kraju, w którym są zatrudnieni, nawet jeśli reszta rodziny przebywa stale w innym kraju Unii Europejskiej lub Szwajcarii. Jeśli dwoje rodziców pracuje w dwóch różnych państwach członkowskich, za świadczenia rodzinne odpowiedzialny jest kraj, w którym mieszka dziecko. W tym przypadku państwo, które przewiduje wyższe świadczenia rodzinne, musi wypłacić różnicę między zasiłkami obu państw. Od 01.01.2019 roku obywatele Unii Europejskiej, których dzieci mieszkają w innym państwie członkowskim, otrzymują stawki dostosowane do wysokości świadczeń w państwie zamieszkania dziecka.

Familienbeihilfe dla dzieci po 18. roku życia

Świadczenie przysługuje również na dzieci, które osiągnęły pełnoletniość, jednak tylko wtedy gdy kontynuują one naukę (poprzez praktyki, szkołę, studia itd.). Familienbeihilfe nie przysługuje na dzieci, które ukończyły 18 lat, lecz nie kontynuują swojego kształcenia zawodowego. Dotyczy to również osób zarejestrowanych w AMS jako bezrobotne. W okresie między maturą, a służbą wojskową Familienbeihilfe jest wypłacane tylko, gdy kształcenie zostanie kontynuowane po ukończeniu służby jak szybko możliwe.

Okres pobierania świadczenia

Okres pobierania zasiłku kończy się najpóźniej wraz z ukończeniem przez dziecko 24. roku życia. Jednak po spełnieniu odpowiednich warunków okres ten można przedłużyć o kolejny rok. Zasiłek można pobierać w okresie między ukończeniem nauki a podjęciem pracy zawodowej, jeśli dziecko, na które złożono wniosek nie ukończyło 24 lat. Warto pamiętać o tym, że na pełnoletnie dzieci uczęszczające na studia zasiłek przysługuje wtedy, gdy planowany czas ukończenia nauki na uczelni wyższej nie zostaje przekroczony i zakończony sukcesem. Finanzamt najczęściej upomina się o odpowiedni dokument potwierdzający ukończenie nauki.

W jakich przypadkach można pobierać Familienbeihilfe do 25 roku życia? Zasiłek przysługuje na osoby studiujące, które przed ukończeniem 24 roku życia odbyły praktyki lub służbę cywilną. Rok dłużej świadczenie jest też wypłacane na studentów/studentki, którym urodziło się dziecko lub dopiero się urodzi. Dodatkowy rok wypłacanych świadczeń dotyczy także studiujących, którzy wybrali kierunek, który trwa minimum 10 semestrów, o ile rozpoczęto go w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończyło 19 rok życia. Studenci ze stopniem niepełnosprawności przekraczającym 50% również mogą starać się o dodatkowe 12 miesięcy z zasiłkiem. Studiujący, którzy przed ukończeniem 24 roku życia zdecydują się na odbycie dobrowolnego wolontariatu, którego długość wynosi od 8 do 12 miesięcy, a który będzie realizowany w podmiocie użyteczności publicznej lub organizacji charytatywnej z miejscem pracy w kraju, także mogą otrzymywać Familienbeihilfe do 25 roku życia.

Pełnoletnie dzieci mają prawo do Familienbeihilfe w trakcie woluntarystycznego roku socjalnego, jeśli nie ukończyły jeszcze 24 roku życia i biorą udział w inicjatywach: Woluntarystyczny Rok Socjalny, Freiwilliges Umweltschutzjahr, Gedenkdienst, Friedens- und Sozialdienst im Ausland lub Wolontariat Europejski. Organizacje oferujące wolontariat muszą zostać uznane przez Ministerstwo Pracy, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów. Zasadniczo okres wolontariatu trwa 6-12 miesięcy, Familienbeihilfe można jednak otrzymać także za krótszy okres, przykładowo w przypadku przedwczesnego zakończenia charytatywnej pracy. Obowiązkiem organizacji jest poinformowanie wolontariuszy o możliwości pobierania świadczenia.

Dla dzieci trwale niezdolnych do pracy nie obowiązuje górna granica wieku jeśli niezdolność do pracy została stwierdzona przed 21 rokiem życia lub podczas kształcenia zawodowego przed 25 rokiem życia.

Wysokość świadczenia a wiek dziecka

Wysokość świadczenia

Wiek dziecka

114 euro

Po narodzinach

121,90 euro

Od 3 roku życia

141,50 euro

Od 10 roku życia

165,10 euro

Od 19 roku życia

W zależności od liczby dzieci doliczany jest jeszcze dodatek który wynosi:

Liczba dzieci

Dodatek za dziecko

Suma stawki dodatkowej

2

7,10 euro

14,20 euro

3

17,40 euro

52,20 euro

4

26,50 euro

106 euro

5

32 euro

160 euro

6

35,70 euro

214,20 euro

7

52 euro

364 euro

8

52 euro

416 euro

Jeśli świadczeniobiorca podlega opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzenia, może liczyć także na ulgę Kinderabsetzbetrag o wysokości 58,40 euro miesięcznie. Za dzieci w wieku 6-15 lat wypłaca się dodatkowo we wrześniu 100 euro dodatek szkolny (Schulstartgeld). Rodzice wnioskujący o zasiłek na dzieci o znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymują dodatkowo do kwoty podstawowej 155,90 euro miesięcznie. By tak się stało, należy jednak przedłożyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Wypłata świadczenia

Zasiłek Familienbeihilfe jest wypłacany automatycznie po narodzeniu dziecka w Austrii bez obowiązku składania wniosku. Świadczenie wypłaca się na prowadzącego gospodarstwo domowe rodzica (matka), ten może zrezygnować z tego na korzyść drugiego małżonka. Pełnoletnie dzieci mogą wnioskować o bezpośrednią wypłatę Familienbeihilfe oraz Kinderabzugsbetrag na swój rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. By pociechy mogły jednak otrzymać pieniądze, rodzice muszą podpisać zgodę na wniosku. Mają oni także możliwość zgodę odwołać. Rodzic otrzymujący świadczenie może też sam zawnioskować o wypłacanie Familienbeihilfe bezpośrednio na konto pełnoletniego, jak i niepełnoletniego dziecka.

Zarobki a świadczenie

Dorosłe dzieci, za które rodzice pobierają Familienbeihilfe, mogą zarabiać, jednak ich dochód na przestrzeni roku kalendarzowego nie może przekroczyć granicy 10.000 euro. W przypadku gdy zostanie ona przekroczona, należy zwrócić zasiłek w wysokości odpowiadającej kwocie przewyższającej próg.