Reklama
Reklama

Niemcy: Błędy, za które płaci pracownik

Mała pomyłka może w wielu zawodach wiele kosztować. Wyrządzone szkody pokrywa z reguły pracownik, jednak nie jest to regułą. Kiedy odpowiedzialność spada na pracownika? Kiedy musi zapłacić za swój błąd z własnej kieszeni?


Wszędzie zdarzają się pomyłki, jednak kto ponosi odpowiedzialność, kiedy dochodzi do szkód? W stosunku pracy uzależnione jest to od wielkości błędu oraz tego, kim jest osoba poszkodowana, a może nią być pracodawca, inny pracownik, klient lub osoby trzecie.

Szkoda wyrządzona firmie – częściowa odpowiedzialność pracownika

Ogólnie rzecz biorąc, z odpowiedzialnością za szkody wyrządzone w miejscu pracy ponosimy odpowiedzialność tak samo, jak w życiu prywatnym, czyli zgodnie z zasadą – „każdy jest odpowiedzialny za to, co robi“. Federalny Sąd Pracy zdecydował jednak o ograniczeniu odpowiedzialności pracownika, ponieważ do wielu wypadków nie dochodzi wyłącznie z jego winy.

Ograniczona odpowiedzialność (beschränkte Haftung)

Jeżeli błąd pracownika spowodował szkody w firmie, ponosi on za nie ograniczoną odpowiedzialność. Chodzi na przykład o spowodowanie wypadku samochodem firmowym. Prawo opracowało system przenoszenia odpowiedzialności na pracownika uzależniony od wielkości popełnionego błędu.

Nieostrożność (Fahrlässigkeit)

Skutki drobnej nieostrożności nie wiążą się z konsekwencjami. W przypadku średniej nieostrożności pracownik ponosi tylko częściową odpowiedzialność. Jeżeli jednak doszło do znacznej nieostrożności, złamania zasad itp., pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.

Uszczerbek na zdrowiu (Personenschäden)

Z reguły pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone swoim współpracownikom, o ile nie powstały umyślnie. Koszty pokrywa ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Źle wykonana praca

Za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku niedbale lub błędnie wypełnionych obowiązków przez pracownika odpowiada firma.

Odpowiedzialność deliktowa (deliktische Haftung)

Inaczej sprawa wygląda w przypadku odpowiedzialności deliktowej. Kiedy pracownik wyrządzi umyślnie lub w wyniku nieostrożności szkodę na zdrowiu lub mieniu osób trzecich, ponosi za nią odpowiedzialność. Za przykład może posłużyć wypadek spowodowany przez źle zabezpieczone rusztowanie budowlane. Odpowiedzialność deliktowa dotyczy zarówno przedsiębiorstwo, jak i pracownika – przestrzegają eksperci. W przypadku wypłacania odszkodowania, pracownik może odwołać się u pracodawcy. Taki krok ma jednak tylko sens, jeżeli do wypadku nie doszło przez nieostrożnie wykonywaną pracę.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w związku z prowadzeniem działalności (Betriebshaftpflichtversicherung)

To ubezpieczenie pokrywa szkody wyrządzone osobom trzecim. Posiada jednak pewne granice – na przykład nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie. Natomiast te powstały na skutek znacznej nieostrożności przejmuje tylko wtedy, gdy tak ustalono w umowie.