Świadczenia w Niemczech - drogowskaz postępowania

Otrzymanie świadczenia rodzinnego za granicą (Kindergeld, Familienbeihilfe, Elterngeld, Kinderbetreuungsgeld) kosztuje naszwykle mnóstwo wysiłku – to miesiące załatwiania ogromnej ilości spraw, składania dokumentów, zaświadczeń oraz oczekiwania na pozytywną odpowiedź na złożony przez nas wniosek.

Ale kiedy już otrzymamy pismo mówiące o przyznaniu nam przez urząd zagraniczny świadczenia, nasza radość i satysfakcja jest ogromna. Po chwili niekiedy pojawia się jednak problem. Zauważamy, że świadczenie jest o kilkadziesiąt euro miesięcznie niższe od kwoty, której oczekiwaliśmy na początku!

Decyzja uzasadniona

Dlaczego tak się dzieje i jak możemy się od tej decyzji odwołać, aby otrzymywać 100% świadczeń rodzinnych, które nam przysługują za granicą? Otrzymywanie niepełnego zasiłku rodzinnego z zagranicy spowodowane jestprzez prawo do pobierania zasiłku rodzinnego w Polsce. Wtedy świadczenie zagraniczne jest pomniejszone o tę wartość, która zapewniana nam jest przez państwo polskie, a zatem jest to decyzja uzasadniona. Urzędy zagraniczne wychodzą bowiem z założenia, że jeżeli mamy prawo do pobierania świadczenia w rodzimym kraju, to my decydujemy o tym, czy to świadczenie pobieramy czy nie, i w naszym interesie leży przedłożenie odpowiednich dokumentów uprawniających nas do otrzymywania całej wnioskowanej przez nas kwoty świadczeń rodzinnych z zagranicy.

Jak odzyskać różnicę świadczeń zagranicznych?

Ważnym elementem w procesie uzyskania tej różnicy jest fakt, że nie wystarczy nam pismo z urzędu mówiące o tym, iż nie pobieramy świadczeń rodzinnych w Polsce. Zaświadczenie, które ma wpływ na to, że otrzymamy wyrównanie z zagranicy, mówi o tym, iż nie należy nam się zasiłek w Polsce. By uzyskać to zaświadczenie, musimy udać się do odpowiedniego urzędu i przedłożyć wymagane dokumenty. Wtedy urząd polski podejmuje decyzję o tym, czy w Polsce mamy prawo do pobierania wyżej wymienionych świadczeń. Otrzymując decyzję odmowną, możemy starać się o pełne świadczenia zagraniczne, jeżeli zaś urząd wyda decyzję uprawniającą nas do pobierania świadczeń w Polsce, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pobierać świadczenia przysługujące na terenie Polski oraz świadczenie zagraniczne pomniejszone o Polski zasiłek. Tak więc nic nie tracimy. A kto może wnioskować o zaświadczenie mówiące o tym, iżnie należąsięnam świadczenia rodzinne na terenie Polski?Wnioskodawcą może być rodzic, który mieszka w Polsce i jest „aktywny zawodowo”, co oznacza, że jest zatrudniony na umowę o pracę, prowadzi działalność gospodarczą bądź podlega ubezpieczeniu rolniczemu, jest zarejestrowany w urzędzie pracy i posiada prawo do zasiłku bądź pobiera jakiekolwiek świadczenia pielęgnacyjne. A gdziesięzgłosić, byotrzymać takie zaświadczenie?Urzędy, które wydają nam zaświadczenie mówiące o tym, iż nie należą nam się świadczenia rodzinne w Polsce, to z reguły ośrodki bądź centra polityki społecznej. Każde województwo ma określoną siedzibę, gdzie możemy się zgłosić, by złożyć wniosek potrzebny nam do wydania decyzji umożliwiającej pełny pobór zasiłku zagranicznego.

Wymagane dokumenty

Żeby decyzja ośrodka polityki społecznej była pozytywna i aby móc skutecznie ubiegać sięo wydanie wymaganej przez nas decyzji, musimy przygotować odpowiedni wniosek oraz przedłożyć konieczne dokumenty, którymi są: akty urodzenia dzieci, akt małżeństwa, zaświadczenie o zameldowaniu żony i dzieci w przypadku, gdy ojciec ubiega sięo świadczenia za granicą, zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego o dochodach rodziny (każdego pełnoletniego członka rodziny na oddzielnym druku), kopie dowodu osobistego, w przypadku rolników zaświadczenie o wielkości gospodarstwa w hektarach, w przypadku osoby pracującej zawodowo zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające okres ubezpieczenia; gdy posiadamy status osoby bezrobotnej, wymagane jest zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy stwierdzające okres zarejestrowania oraz nabycie prawa lub brak prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli pobieramy rentę lub emeryturę,niezbędne jest zaświadczenie o okresie, na który została przyznana, z właściwej instytucji oraz oświadczenie o wykonywaniu lub niewykonywaniu dodatkowej działalności zawodowej. Należy także podać adres i nazwę instytucji zagranicznej, która ma ustalić uprawnienia do uzyskania świadczeń rodzinnych, o które sięubiegamy.

Co zyskujemy

Warto ubiegać się o tę różnicę, gdy nie przysługują nam świadczenia rodzinne na terenie Polski. Kwota, o której mowa, z pozoru niewielka, w skali roku może osiągnąć poważną sumę. Miesięcznie różnica może wynosić około 25 euro na jedno dziecko, na rok daje nam to kwotę 300 euro. Sami więc widzimy, że pomnożywszy to przez liczbę dzieci w danej rodzinie, możemy uzyskać pokaźną kwotę w skali roku. Dlaczego więc nie starać się o to, co naprawdę nam się należy? Warto zauważyć, że dokumenty, które musimy przedłożyć w polskim urzędzie, potrzebne nam są do składania wniosku o świadczenia rodzinne za granicą, tak więc możemy załatwić to przy okazji. Tak naprawdę nic na tym nie tracimy, a możemy uzyskać pokaźną sumę. Na koniec warto wspomnieć o tym, iż decyzję odmowną korzystniej jest załatwić sobie przed złożeniem wniosku na świadczenia zagraniczne, oszczędzamy dzięki temu na czasie, a jednocześnie zyskujemy finansowo.