Austria: Korzyści podatkowe dla rodzin

Rodziny mogą odliczyć od podatku różne wydatki. Które dokładnie? Które przynoszą największe korzyści? Prezentujemy krótkie rozeznanie.

Kwota do odliczenia od podatku dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

(Alleinerzieherabsetzbetrag, AEAB)

Ulga podatkowa z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje, gdy:

- w jednym roku kalendarzowym rodzic pobierał na jedno lub więcej dzieci zasiłek rodzinny (Familienbeihilfe) dłużej niż sześć miesięcy i

- ponad pół roku nie był w związku małżeńskim czy partnerskim.

Kwota do odliczenia od podatku dla jedynych żywicieli rodziny

(Alleinverdienerabsetzbetrag, AVAB)

Prawo podatkowe uzna Cię za jedynego żywiciela rodziny, kiedy spełnisz trzy warunki:

- Twój związek małżeński lub partnerski trwał w danym roku kalendarzowym dłużej niż sześć miesięcy,

- pobierałeś/aś zasiłek rodzinny na jedno lub więcej dzieci przez ponad pół roku,

- Twój partner/ka nie zarobił/a w tym samym roku kalendarzowym więcej niż 6 000 euro. Sposób obliczenia czy jej lub jego dochody nie przekroczyły tej granicy wygląda następująco:

Roczny dochód brutto (łącznie z premiami)

minus premie wolne od podatku (steuerfreie Sonderzahlungen) nieprzekraczające 2 100 €

minus dodatki i dopłaty wolne od podatku

minus składki na ubezpieczenie społeczne (Sozialversicherungsbeiträge)

minus składki na związek zawodowy (Gewerkschaftsbeiträge)

minus ryczałt dla dojeżdżających do pracy (Pendlerpauschale)

minus koszty uzyskiwania dochodu (Werbungskosten) – co najmniej ryczałt w wysokości 132 €

plus zasiłek macierzyński (Wochengeld) i odprawy (Abfertigungen)

daje granicę zarobkową do ulgi podatkowej dla jedynego żywiciela rodziny

Uwaga!

Bez znaczenia są zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem (Kinderbetreuungsgeld), zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld) lub wsparcie finansowe Urzędu Pracy udzielane praktykantom (Ausbildungs- und Förderbeihilfe des AMS), wsparcie wyjątkowe (Notstandshilfe), świadczenie alimentacyjne (Unterhaltsleistungen) i zasiłek rodzinny (Familienbeihilfe). Zasiłek macierzyński (Wochengeld) wlicza się do obliczeń.  

Jak wysokie są ulgi podatkowe AEAB i AVAB?

Twój podatek może zostać zmniejszony:

- o 494 euro w przypadku dziecka, na które pobierasz zasiłek rodzinny,

- o 669 euro w przypadku dwóch dzieci, na które pobierasz zasiłek rodzinny,

- dodatkowo o 220 euro za każde kolejne dziecko, na które pobierasz zasiłek rodzinny.

Jak złożyć wniosek o AEAB i AVAB?

O obie ulgi podatkowe możesz starać się w swojej firmie lub później poprzez Arbeitnehmerveranlagung (formularz zwrotu zapłaconego podatku).

Jeżeli prośbę o ulgi podatkowe z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub bycia jedynym żywicielem rodziny zgłosiłeś w swojej firmie, musisz zaznaczyć również odpowiednią pozycję ponownie w Arbeitnehmerveranlagung. Wtedy Urząd Skarbowy będzie pewny, że ulga podatkowa w danym roku kalendarzowym na pewno Ci przysługuje.

Ulgi podatkowe AEAB i AVAB zostaną zwrócone poprzez Arbeitnehmerveranlagung jako podatek ujemny,

- gdy nie musisz odprowadzić podatku od dochodu, ponieważ Twoje miesięczne zarobki nie przekroczyły 1 260 euro miesięcznie (2016 rok),

- lub gdy przez cały rok pobierałeś świadczenie socjalne – np. zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem.

Dodatek dla rodzin wielodzietnych (Mehrkindzuschlag)

Rodzicom, których wspólny roczny dochód nie przekracza 55 000 euro, przysługuje dodatek dla rodzin wielodzietnych w wysokości 20 euro miesięcznie na trzecie i każde kolejne dziecko, o ile pobierany jest zasiłek rodzinny. Dochody rodziców dodawane są do siebie tylko wtedy, gdy w danym roku kalendarzowym żyli we wspólnym gospodarstwie domowym dłużej niż pół roku.

Jak otrzymać dodatek dla rodzin wielodzietnych?

O dodatek dla rodzin wielodzietnych można starać się za pośrednictwem formularza zwrotu zapłaconego podatku. Jedynie o dodatek za rok 2010 należy wnioskować na formularzu E4.

Formularz L 1K

Za pomocą formularza L 1K (formularz zwrotu zapłaconego podatku) możesz odliczyć następujące wydatki wyjątkowe:

- kwota wolna od podatku z tytułu posiadania dzieci (Kinderfreibetrag),

- koszty opieki nad dzieckiem (Kinderbetreuungskosten),

-  utrzymanie dzieci żyjących za granicą,

- opłacanie nauki zawodu dziecka za granicą,

- koszty leczenia dzieci,

- koszty związane z dziećmi niepełnosprawnymi,

- koszty utrzymania możliwe do odliczenia (Unterhaltsabsetzbetrag).

Ulga podatkowa z tytułu utrzymywania dziecka (Unterhaltsabsetzbetrag)

Jeżeli płacisz za ustawowe utrzymanie dzieci, które nie żyją z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym, możesz odliczyć te koszty od podatku. Warunkiem jest płacenie odgórnie ustalonych alimentów lub stawek podstawowych. Poza tym dzieci muszą stale przebywać w Austrii, Unii Europejskiej, Islandii , Lichtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii.

Od podatku można odliczyć koszty utrzymania w wysokości:

- 29,20 euro za pierwsze dziecko,

- 43,80 euro za drugie dziecko,

- 58,40 euro za każde kolejne dziecko.

Stawki podstawowe 2015

Od 0 do 3 lat – 197 euro miesięcznie

Do 6 lat – 253 euro miesięcznie

Do 10 lat – 326 euro miesięcznie

Do 15 lat – 372 euro miesięcznie

Do 19 lat – 439 euro miesięcznie

Do 28 lat – 550 euro miesięcznie.

Stawki podstawowe 2016

Od 0 do 3 lat – 199 euro miesięcznie

Do 6 lat – 255 euro miesięcznie

Do 10 lat – 329 euro miesięcznie

Do 15 lat – 376 euro miesięcznie

Do 19 lat – 443 euro miesięcznie

Do 28 lat – 555 euro miesięcznie.

Kwota wolna od podatku z tytułu posiadania dzieci (Kinderfreibetrag)

Na każde dziecko, na które pobierany jest zasiłek rodzinny, przysługuje kwota wolna od podatku w wysokości 220 euro rocznie. Gdy obaj rodzice uwzględnią kwotę wolną od podatku z tytułu posiadania dzieci w swojej Arbeitnehmerveranlagung, każdy z nich otrzyma 132 euro. Ma to sens tylko w przypadku, gdy obaj rodzice odprowadzają podatek od dochodu. Jeżeli przysługuje im odliczenie od podatku kosztów utrzymania za okres czasu przekraczający pół roku, mogą uwzględnić również kwotę wolną od podatku z tytułu posiadania dziecka w wysokości 132 euro.

Od 2016 roku kwota wolna od podatku z tytułu posiadania dzieci jest dwa razy większa i wynosi 440 euro. Przy podziale na dwóch rodziców, wynosi ona 300 euro dla każdego z nich.

Koszty opieki nad dzieckiem (Kinderbetreuungskosten)

Od podatku można odliczyć maksymalnie 2 300 euro kosztów związanych z opieką nad dzieckiem, gdy                                                        

- na dziecko był pobierany zasiłek rodzinny dłużej niż pół roku lub rodzice mieli prawo do odliczenia kosztów otrzymania dłużej niż pół roku;

- gdy dziecko w danym roku podatkowym nie skończyło 10. roku życia.

lub:

- gdy dziecko ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na które rodzina pobiera podwyższony zasiłek rodzinny, z rozpoczęciem roku podatkowego nie skończyło 16. roku życia.

- gdy dziecko uczęszcza do publicznej lub prywatnej placówki opieki na dziećmi (np. przedszkola, przebywa w internacie itp.), która spełnia ogólnokrajowe warunki prawne dotyczące takich instytucji, lub jest pod opieką wykwalifikowanego pedagoga.

Dzielone koszty opieki nad dzieckiem

W przypadku, gdy rodzice dzielą się kosztami opieki nad dzieckiem, można zgłosić je w Arbeitsnehmerveranlagung w takim samym stosunku, w jakim ponosi je każdy z rodziców. W sumie można uwzględnić 2 300 euro na każde dziecko.

Koszty opieki nad dzieckiem w przypadku osób samotnie je wychowujących

Osoby samotnie wychowujące swoje pociechy obowiązują regulacje specjalne. Koszty opieki można odliczyć w następujący sposób:

- W przypadku dzieci, które nie ukończyły 10. roku życia, można odliczyć koszty opieki nad nimi tak, jak w pozostałych przypadkach, w wysokości 2 300 euro na dziecko. Koszty przekraczające tę kwotę, osoby samotnie wychowujące dzieci mogą odliczyć jako wydatki wyjątkowe z udziałem własnym.

- Osoby samotnie wychowujące dzieci mają również prawo do odliczenia kosztów opieki nad dziećmi, które skończyły 11. rok życia, w ramach wydatków wyjątkowych z zachowaniem udziału własnego dopóki mają obowiązek uczęszczania do szkoły.

Utrzymywanie dzieci żyjących za granicą

Jeżeli dziecku przysługuje pomoc w pokryciu kosztów utrzymania i przebywa ono na stałe poza Unią Europejską, Szwajcarią, Islandią, Lichtensteinem i Norwegią, rodzice mogą odliczyć od podatku 50 euro miesięcznie lub połowę kosztów utrzymania.

Koszty zdobywania wykształcenia dziecka

Jeżeli w pobliżu miejsca zamieszkania nie istnieje odpowiednia możliwość zdobycia wykształcenia dla Twojego dziecka, a ono musi udać się do szkoły, uczelni lub miejsca praktyk znajdującego w pewnej odległości od miejsca zamieszkania, od podatku można odliczyć kwotę w wysokości 110 euro za każdy miesiąc. Kiedy kształcenie trwa przez cały rok kalendarzowy, można odliczyć koszty przypadające również na miesiące wakacyjne. Ważną rolę odgrywa odległość placówki kształcenia od miejsca zamieszkania:

- kwota wolna od podatku przysługuje, gdy miejsce kształcenia znajduje się dalej niż 80 km od miejsca zamieszkania,

- gdy miejsce kształcenia znajduje się bliżej niż 80 km od miejsca zamieszkania, ale dojazd najszybszym publicznym środkiem transportu zajmuje więcej niż godzinę lub codzienne dojazdy są niemożliwe.

- kwota wolna od podatku przysługuje także uczniom i praktykantom, którzy mieszkają w internacie lub innym miejscu w pobliżu miejsca kształcenia, o ile w promieniu 25 km od miejsca zamieszkania nie ma innej możliwości zdobycia wykształcenia.

Koszty związane z chorobą/niepełnosprawnością dziecka (Krankheitskosten)

Wysokość kosztów, które można odliczyć za pomocą Arbeitnehmerveranlagung, są uzależnione od stopnia niepełnosprawności dziecka:

- w przypadku niepełnosprawności wynoszącej maksymalnie 24 procent można odliczyć poniesione koszty pomniejszone o zasiłek pielęgnacyjny (Pflegegeld). Koszty te mają wpływ na wymiar podatku tylko wtedy, gdy przekroczą wartość wkładu własnego.

- w przypadku niepełnosprawności wynoszącej między 25-49 procent można odliczyć koszty związane z chorobą/leczeniem ujęte w punkcie „wyjątkowe obciążenia finansowe” bez uwzględnienie wkładu własnego.

- w przypadku niepełnosprawności większej niż 50 procent - masz prawo do otrzymywania zwiększonego zasiłku rodzinnego. Poza tym można odliczyć faktyczne wydatki pomniejszone o zasiłek pielęgnacyjny lub kwotę wolną od podatku w wysokości 262 euro miesięcznie. Dodatkowo można odpisać koszty środków pomocniczych, leczenia, warsztatów pielęgnacyjnych itd.